1

Posiedzenie Komisji Gospodarowania Przestrzenią i Rewitalizacji – 19.05.20

 

 Porządek obrad:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Leszno.

3. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP części wsi Gawartowa Wola.

4. Wolne wnioski.

5. Zakończenie obrad.