Przystąpienie do sporządzenia planu Gawartowa Wola

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY LESZNO

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gawartowa Wola

Na podstawie art. 17 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Leszno Uchwały Nr XXV/127/2020 Rady Gminy Leszno z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gawartowa Wola.

Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, które oznaczono na załączniku graficznym do uchwały, przebiegają:

  • od północy – zaczynając od północno-zachodniego narożnika działki ew. nr 81/6 wzdłuż południowej granicy działki ew. 80/1 (droga powiatowa nr 4114W) do wschodniej granicy działki ew. nr 82/21;
  • od wschodu – w kierunku południowym wschodnimi granicami działek ew. o nr 82/21, 82/11, 82/12, 82/13, 82/14, 82/15 i 82/16;
  • od południa  w kierunku zachodnim południową granicą działki ew. nr 82/16;
  • od zachodu – w kierunku północnym zachodnimi granicami działek o nr ew. 82/16, 82/15, 82/14, 82/13, 82/12, 82/11, 82/2, 82/1, 81/5 i 81/6.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) zawiadamia się, że wszczęto postępowanie w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gawartowa Wola.

Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w pokoju nr 21 i można zapoznać się z nią w godzinach pracy Urzędu.

Zainteresowani w terminie do dnia 31 lipca 2020 r. mogą składać wnioski do Wójta Gminy Leszno w formie pisemnej w Punkcie Obsługi Interesantów Urzędu Gminy Leszno lub pocztą na adres: 05-084 Leszno, Al. Wojska Polskiego 21; ustnie do protokołu w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: . Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP (my4cdo1133) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. 

Wnioski powinny zawierać imię, nazwisko i adres Wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości, których dotyczą.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest Wójt Gminy Leszno.

Wójt Gminy Leszno