OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Leszno na lata 2020-2030

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

OBWIESZCZENIE

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Leszno na lata 2020-2030

Wójt Gminy Leszno działając na podstawie art. 17 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.2020 poz. 802), zawiadamia, że w dniu 15.07.2020 r. Rada Gminy Leszno  przyjęła uchwałę nr XXVII/143/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Leszno na lata 2020 – 2030. 

Gminny Program Rewitalizacji stanowić będzie podstawowy dokument określający długofalowy i kompleksowy plan przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym oraz gospodarczym, przestrzenno – funkcjonalnym, technicznym czy środowiskowym na wyznaczonym uchwałą nr XXV/126/2020 Rady Gminy Leszno z dnia 20 maja 2020 r. obszarze rewitalizacji. W procesie rewitalizacji wskazane jest podjęcie działań zmierzających do powstrzymania lub zapobiegania procesom degradacji – zapewnione będzie wsparcie w rozpoczęciu pozytywnych zmian oraz podtrzymywaniu korzystnej sytuacji, aż do momentu osiągnięcia trwałego ożywienia społecznego i gospodarczego.

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Leszno zostanie poddany konsultacjom społecznym, podczas których interesariusze rewitalizacji będą mogli zgłaszać swoje uwagi. Partycypacja społeczna zostanie również zapewniona na wcześniejszych etapach tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji – na etapie pogłębionej charakterystyki obszaru rewitalizacji oraz poprzez zbieranie kart projektów.

 

Wójt Gminy Leszno