1

PUBLICZNY INTERNET DLA KAŻDEGO W GMINIE LESZNO

„PUBLICZNY INTERNET DLA KAŻDEGO W GMINIE LESZNO„ – INFORMACJE O PROJEKCIE

Nazwa projektu:
„Publiczny Internet dla każdego w Gminie Leszno” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 20214-2020. Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działanie nr 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach ”

Cel główny projektu:
Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.

Opis projektu:

Dostawa  i montażu 13 sztuk publicznych punktów dostępu do Internetu (5 zewnętrznych i 8 wewnętrznych)  w ramach zadania  „Publiczny Internet dla każdego w Gminie Leszno” zlokalizowanych przy: Zespole Rekreacyjno-Sportowym w Lesznie, Placu Zabaw w Zaborowie  – KS Zaborowianka, oraz  Szkole Podstawowej w Lesznie.

 

Finansowanie projektu:

Projekt sfinansowany na podstawie umowy o powierzenie grantu nr  POPC.01.01.00-14-0070/19-00  zawartej 27.10.2020 r. pomiędzy Skarbem Państwa , w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Leszno, ze środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej: 51. 494,40 zł oraz z budżetu państwa w kwocie nieprzekraczającej: 12.873,60 zł

Wartość projektu:
Całkowita wartość projektu: 64.368,00 zł brutto.
Dofinansowanie: 64.368,00 zł brutto.
Wkład własny beneficjenta (Gmina Leszno): 0,00 zł.

Harmonogram realizacji projektu:
Rozpoczęcie realizacji projektu: lipiec 2020 r.
Zakończenie realizacji projektu: czerwiec  2022 r.

Prognozowane wskaźniki realizacji projektu:
Wskaźniki produktu:

liczba utworzonych publicznych punktów dostępu do Internetu – hotspotów – 13 sztuk (w tym punkty wewnętrzne 8 sztuk oraz punkty zewnętrzne 5 sztuk)