W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wyględy – obszar pomiędzy ulicami Leśną i Chabrową

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wyględy – obszar pomiędzy ulicami Leśną i Chabrową

 Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Leszno Uchwały Nr XXXIX/212/2021 Rady Gminy Leszno z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wyględy – obszar pomiędzy ulicami Leśną i Chabrową.

Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, które oznaczono na załączniku graficznym do uchwały, przebiegają:

  • od zachodu i północy – zaczynając od południowo-zachodniego narożnika działki ew. nr 16/1 w Wyględach, wzdłuż granicy obrębów Wiktorów i Wyględy w kierunkach północnym i wschodnim, do północno-wschodniego narożnika działki ew. nr 14/1 w Wyględach;
  • od wschodu – zaczynając północno-wschodniego narożnika działki ew. nr 14/1 w Wyględach, w kierunku południowym wzdłuż granicy obrębów Wyględy i Borzęcin Mały w gminie Stare Babice, do północno-wschodniego narożnika działki ew. nr 36 w Wyględach;
  • od południa zaczynając od północno-wschodniego narożnika działki 36 w Wyględach, w kierunku zachodnim, wzdłuż północnej granicy działki nr ew. 36 w Wyględach, do jej północno-zachodniego narożnika.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 i 2  w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 51 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) zawiadamia się, że wszczęto postępowanie w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wyględy – obszar pomiędzy ulicami Leśną i Chabrową. Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w pokoju nr 21 i można zapoznać się z nią w godzinach pracy Urzędu.

Zainteresowani w terminie do dnia 15 czerwca 2021 r. mogą składać wnioski do Wójta Gminy Leszno w formie pisemnej w Punkcie Obsługi Interesantów Urzędu Gminy Leszno lub pocztą na adres: 05-084 Leszno, Al. Wojska Polskiego 21; ustnie do protokołu w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: . Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP (my4cdo1133).

Wnioski powinny zawierać imię, nazwisko i adres Wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości, których dotyczą.

Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest Wójt Gminy Leszno.

Zgodnie z art 1 ust. 2 pkt 11 oraz art 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozstrzygnięcie wniosków przez Wójta Gminy Leszno, z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), zostanie zamieszczone na stronie internetowej https://bip.gminaleszno.pl/ .

 

 

Wójt Gminy Leszno