Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji w Referacie inwestycji i zamówień publicznych

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji w Referacie inwestycji i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Leszno

 1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie, o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • posiadanie ogólnego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
 • wykształcenie co najmniej średnie,
 • znajomość zasad i organizacji funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz przepisów prawnych w tym zakresie,
 • znajomość ustaw Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzeń
  w zakresie tych ustaw,
 • obsługa komputera w zakresie pakietu biurowego MS Office,
 • prawo jazdy kat. B.        
 1. Wymagania dodatkowe:
 • staż pracy w administracji samorządowej w działach inwestycji, gospodarki komunalnej lub pokrewnych co najmniej 2 lata,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • wysoka kultura osobista.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • realizacja zadań remontowych i inwestycyjnych w zakresie budownictwa sieciowego i kubaturowego,
 • przygotowywanie dokumentacji na zadania inwestycyjne oraz remontowe w oparciu o prawo budowlane i prawo zamówień publicznych,
 • współudział w opracowaniu projektów umów z wykonawcami zadań remontowych oraz inwestycyjnych,
 • uczestnictwo w odbiorach inwestycji, remontów oraz ich rozliczanie,
 • udział w przeprowadzaniu postępowań dotyczących zamówień publicznych w zakresie remontów i inwestycji,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej zadań remontowych oraz inwestycyjnych,
 • prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej inwestycji,
 • współpraca z Komisjami Przetargowymi przy sporządzaniu istotnych warunków zamówienia dot. inwestycji,
 • współudział w sporządzaniu wniosków i innych dokumentów niezbędnych przy pozyskiwaniu środków finansowych z europejskich funduszy pomocowych dla inwestycji,
 • przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń z zakresu swoich obowiązków i uzgadnianie ich poprawności z radcą prawnym,
 • opracowywanie prognoz, analiz oraz sprawozdań.
 1. Wymiar czasu pracy – pełny etat (1,0)
 2. Adres urzędu:

Urząd Gminy Leszno

Al. Wojska Polskiego 21

05-084 Leszno

 1. Warunki pracy:
 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku oraz sposobu wykonywania zadań:
 • Praca biurowa oraz terenowa w granicach administracyjnych gminy Leszno,
 • Praca w siedzibie urzędu, wykonywana głównie w pozycji siedzącej,
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
 • Narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, drukarka, fax, niszczarka, skaner.
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy: praca na piętrze budynku, brak oznaczeń dla osób niewidomych, pomieszczenie higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym, bariery architektoniczne: brak zainstalowanej windy, brak podjazdów między piętrami, utrudnione poruszanie się po budynku (schody), wejście do budynku z poziomu gruntu.
 1. Wymagane dokumenty:
  1) List motywacyjny,
  2) Życiorys (CV),
  3) Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
  4) Kopie świadectw pracy lub/oraz zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuowania zatrudnienia,
  5) Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i ukończeniu 18 roku życia,
  6) Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  7) Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
  8) Oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku pracy,
  9) Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
  10) Własnoręcznie podpisana zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych,
  11) Własnoręcznie podpisana klauzula informacyjna.

 

 1. Termin składania dokumentów: do dnia 25 kwietnia 2022 r.

 

 1. Termin rozpoczęcia pracy: maj 2022

 

 1. Miejsce składania dokumentów: osobiście w budynku Urzędu Gminy Leszno, Al. Wojska Polskiego 21 – Punkt Obsługi Interesantów lub pocztą na adres: Urząd Gminy Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno (liczy się data wpływu do urzędu). Dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć
  w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji”. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Leszno.

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datą upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.