Nabór na stanowisko urzędnicze [aktualizacja 20.03]

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

1. Nabór na stanowisko urzędnicze podinspektora/inspektora ds. księgowości jednostek podległych w Referacie finansowym w Urzędzie Gminy Leszno

–> Termin składania dokumentów: 27 marca 2023 r

 1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie, o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • posiadanie ogólnego stan zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na powyższym stanowisku,
 • wykształcenie minimum średnie ekonomiczne / wyższe ekonomiczne,
 • minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w księgowości,
 • biegła umiejętność obsługi programów komputerowych (m.in. księgowość budżetowa INFO-SYSTEM, pakiet MS Office),
 • znajomość przepisów prawa z zakresu ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o podatku od towarów i usług VAT oraz ustawy o samorządzie gminnym,
 1. Wymagania dodatkowe:
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista,
 • znajomość szczegółowej klasyfikacji budżetowej dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
 • znajomość planów kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego i jednostek budżetowych,
 • znajomość rozporządzeń w sprawie sprawozdawczości budżetowej i w zakresie operacji finansowych,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • biegła umiejętność obsługi programów komputerowych (księgowość budżetowa INFO-SYSTEM, pakiet MS Office),
 • znajomość przepisów prawa z zakresu ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o podatku od towarów i usług VAT oraz ustawy o samorządzie gminnym,
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  Obsługa finansowa jednostki budżetowej i Instytucji Kultury (ewidencja analityczna i syntetyczna). 
  Sprawdzanie dowodów księgowych oraz ich dekretacja. 
  Ewidencja planu dochodów, wydatków i wprowadzanie zmian w ciągu roku. 
  Analiza obrotów na kontach analitycznych dochodów i wydatków. 
  Analiza kont rozrachunków, kosztów, przychodów i funduszu jednostki. 
  Uzgadnianie obrotów i sald kont syntetycznych z analitycznymi. 
  Sporządzanie sprawozdań budżetowych i w zakresie operacji finansowych. 
  Inwentaryzacja sald należności i zobowiązań na koniec roku obrotowego. 
  Prowadzenie obsługi finansowej funduszu socjalnego.
 1. Wymiar czasu pracy – pełen etat (1,0)
 2. Adres urzędu:

Urząd Gminy Leszno

al. Wojska Polskiego 21

05-084 Leszno

 1. Warunki pracy:
 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku oraz sposobu wykonywania zadań:
 • Praca biurowa,
 • Praca w siedzibie urzędu, wykonywana głównie w pozycji siedzącej,
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
 • Narzędzia i materiały pracy: komputer, drukarka, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner.
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy: praca na parterze budynku, brak oznaczeń dla osób niewidomych, pomieszczenie higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym, bariery architektoniczne: brak zainstalowanej windy, brak podjazdów między piętrami, utrudnione poruszanie się po budynku (schody), wejście do budynku z poziomu gruntu.
 1. Wymagane dokumenty:
 • List motywacyjny,
 • Życiorys (CV),
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • Kopie świadectw pracy lub/oraz zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuowania zatrudnienia,
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i ukończeniu 18 roku życia,
 • Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku pracy,
 • Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530),
 • Własnoręcznie podpisana zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych,
 • Własnoręcznie podpisana klauzula informacyjna.
 1. Termin składania dokumentów: do 27 marca 2023 r.
 2. Termin rozpoczęcia pracy: kwiecień 2023 r.
 3. Miejsce składania dokumentów: osobiście w budynku Urzędu Gminy Leszno, Al. Wojska Polskiego 21 – Punkt obsługi interesantów lub pocztą na adres: Urząd Gminy Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno (liczy się data wpływu do urzędu). Dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze ds. jednostek podległych”. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Leszno.
 4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datą upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.