1

Ogłoszenie

KOMUNIKAT

OGŁOSZENIE – OFERTA PRACY

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stefana Batorego w Lesznie ogłasza konkurs na stanowisko:

specjalista ds. pracowniczych i płac

 Adres szkoły:

05-084 Leszno; ul. Leśna 13

e-mail: sekretariat@szkolaleszno.com

tel. 22 725 94 00

 

 1. Wymagania niezbędne (obligatoryjne – podlegające ocenie w ramach wstępnej selekcji kandydatów):
 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 • posiadanie kwalifikacji niezbędnych na w/w stanowisku lub doświadczenie;
 • wykształcenie średniej lub wyższe i posiadanie co najmniej 5 letniego doświadczenia zawodowego w kadrach i płacach  w jednostkach oświatowo- budżetowych;
 • znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej: Ustawa Prawo Oświatowe, Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy, Ustawa
  o pracownikach samorządowych i wydanych na jej postawie przepisów wykonawczych, Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, Ustawa o świadczeniach pieniężnych
  z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Ustawa budżetowa, Ustawa o finansach publicznych, Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, biegła znajomość obsługi aplikacji komputerowych takich jak: pakiet biurowy Office, program płacowo-kadrowy Groszek, program Płatnik, program SIO, program sprawozdawczy GUS, program PEFRON;
 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku specjalisty do spraw kadr i płac;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 • samodzielność, obowiązkowość, dokładność, punktualność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole, wysoka kultura osobista;
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy i szybkiego przyswajania wiedzy.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • obsługa kadrowa i płacowa szkoły;
 • bieżąca znajomość wszystkich przepisów, instrukcji, zarządzeń dotyczących prowadzonego odcinka;
 • sporządzanie list płac dla nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługowych szkoły;
 • przekazywanie do ZUS zgłoszenia płatnika oraz składek ubezpieczonych Pracowników:
 • obliczanie i przekazywanie za każdy miesiąc kalendarzowy (składek na ubezpieczenie społeczne, składek na ubezpieczenie zdrowotne, składek na fundusz pracy, zgłaszanie do ZUS nowych pracowników i wyrejestrowywanie pracowników, z którymi umowa została rozwiązana;
 • obliczanie zasiłków z tytułu choroby, macierzyństwa, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i innych (sporządzanie stosownej dokumentacji);
 • terminowe przekazywanie do ZUS deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów miesięcznych po upływie każdego miesiąca kalendarzowego;
 • kompletowanie i przekazywanie do ZUS innych dokumentów niezbędny do realizacji świadczeń.
 • obliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych – pracowników:
 • terminowe sporządzanie deklaracji i odprowadzanie należnego podatku do Urzędu Skarbowego;
 • sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych (PIT) dla wszystkich pracowników
  i terminowe przekazywanie pracownikom i Urzędom Skarbowym;
 • sporządzanie kart wynagrodzeń;
 • prowadzenie akt personalnych wszystkich pracowników szkoły;
 • ustalanie wynagrodzeń zgodnie z przepisami;
 • przygotowywanie umów dla nauczycieli i pracowników szkoły zatrudnionych
  w pełnym i niepełnym wymiarze godzin, świadectw pracy, dokumentacji związanej
  z rozwiązaniem stosunku pracy;
 • przygotowywanie wniosków o nagrody i odznaczenia dla nauczycieli i pracowników szkoły;
 • przygotowywanie umów zleceń i umów o dzieło;
 • prowadzenie spraw dotyczących Robót Publicznych;
 • wypisywanie zaświadczeń dla pracowników dotyczących zatrudnienia;
 • prowadzenie i ustalanie urlopów pracowników administracji i obsługi;
 • sporządzanie listy obecności pracowników na każdy miesiąc;
 • sporządzanie dokumentacji związanej z przejściem pracowników szkoły na renty
  i emerytury;
 • prowadzenie urlopów;
 • sporządzanie sprawozdań o zatrudnieniu i wynagradzaniu do GUS, SIO;
 • sporządzanie deklaracji do PEFRON;
 • współpraca przy opracowaniu preliminarza budżetowego szkoły;
 • podejmowanie i transportowanie gotówki z Banku Spółdzielczego do szkoły;
 • wypłata gotówki wg. rachunków, list, delegacji;
 • przechowywanie gotówki w kasie podręcznej i w kasie ogniotrwałej zgodnie
  z obowiązującymi przepisami;
 • prowadzenie dokumentacji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • inne prace zlecone przez Dyrektora Szkoły.

 

 1. Wymiar czasu pracy – pełen etat (1.0)
 1. Adres zatrudnienia:

Szkoła Podstawowa im. Stefana Batorego w Lesznie

 1. Leśna 13, 05-084 Leszno
 1. Warunki pracy:
 • warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku oraz sposób wykonywania zadań:
 • praca biurowa,
 • praca w siedzibie szkoły, wykonywana w pozycji siedzącej,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
 • narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, niszczarka, skaner.
 • miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: praca na parterze, brak oznaczeń dla osób niewidomych oraz głuchoniemym, bariery architektoniczne brak zainstalowanej windy, brak pojazdów między piętrami, utrudnione poruszanie się po budynku (schody), wejście do budynku – schody.

 

 1. Wymagane dokumenty:

Na dokumenty aplikacyjne składają się:

 • list motywacyjny;
 • życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej opatrzony klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

 • kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu (oryginały do wglądu);
 • kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie (oryginały do wglądu);
 • kopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.;
 • kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (oryginały do wglądu);
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie i ukończenie 18 roku życia,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
  i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na określonym stanowisku;
 • klauzula informacyjna dla kandydata.

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Sekretariacie Szkoły Podstawowej
im. Stefana Batorego w Lesznie 05-084 Leszno ul. Leśna 13, w zaklejonych kopertach
z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty ds. pracowniczych i płac w Szkole Podstawowej im. Stefana Batorego w Lesznie 05-084 Leszno, ul. Leśna 13” w terminie do dnia 7 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00. 

Rozpoczęcie pracy od dnia 1 września 2020 r.

Aplikacje, które wpłyną do Szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  i tablicy informacyjnej Szkoły.

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Szkole, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%

Dyrektor Szkoły

mgr Robert Laszczka

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem podanych danych osobowych jest:

Szkoła Podstawowa im. Stefana Batorego w Lesznie z siedzibą ul. Leśna 13, 05-084 Leszno

Inspektorem Danych Osobowych jest:

Pan Marcin Gałązka e-mail: kontakt@firebhpsecurity.pl

Celem przetwarzania danych jest:

Prowadzenie czynności związanych z rekrutacją na stanowisko specjalista ds. pracowniczych i płac.

Podstawa prawna przetwarzania:     

Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Zebrane dane i dokumenty będą przechowywane do:

zakończenia rekrutacji na stanowisko specjalista ds. pracowniczych i płac, dokumenty osób, które nie zostały przyjęte zostaną zniszczone.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com