1

Zapraszamy do Komitetu Rewitalizacji

Gmina Leszno ogłasza nabór na członków Komitetu Rewitalizacji!

W ramach prowadzonego postępowania poszukujemy przedstawicieli interesariuszy rewitalizacji, a zatem zarówno mieszkańców gminy jak i osób prowadzących w gminie działalność gospodarczą, społeczną, którzy chcą udzielać się w życiu lokalnej społeczności.

Czym jest Komitet Rewitalizacji?

Rolę i zadania Komitetu określa ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1777), zgodnie z którą: „Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.” W celu realizacji misji postawionej przed Komitetem, jego członkowie biorą udział w posiedzeniach organizowanych co najmniej raz na pół roku.

Dlaczego warto się zgłosić?

Członkowie Komitetu Rewitalizacji mają realny wpływ na sposób realizacji przedsięwzięć w gminie. Zaangażowanie w działalność Komitetu osób, które najlepiej znają tutejsze potrzeby, stanowi zatem ważny czynnik decydujący o przebiegu rewitalizacji. Poprzez aktywne uczestnictwo w opiniowaniu i monitorowaniu przebiegu rewitalizacji członkowie Komitetu przyczynią się do wdrażania pozytywnych zmian w swojej okolicy. Ich rola jako propagatorów wiedzy o rewitalizacji i pobudzania społeczności do aktywności jest również nie do przecenienia.

Kto może zostać członkiem Komitetu?

Komitet Rewitalizacji składa się z najwyżej 15 członków. Przewidywany skład Komitetu zapewnia reprezentację różnych grup interesariuszy: przedstawicieli Rady Gminy Leszno, mieszkańców obszaru rewitalizacji z każdego podobszaru (sołectw Gawartowa Wola, Leszno Południe, Zaborów), mieszkańca gminy spoza obszaru rewitalizacji, przedstawicieli podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Leszno oraz podmiotów prowadzących na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.

W składzie Komitetu Rewitalizacji znajdzie się również trzech przedstawicieli Urzędu Gminy Leszno i jednostek organizacyjnych wskazanych przez Wójta.

Jak się zgłosić?

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Komitecie Rewitalizacji zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem dotyczącym zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu a następnie złożenia formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej na adres: rewitalizacja@utila.pl. Możliwe jest również przesłanie formularza w formie papierowej do Urzędu Gminy drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Leszno, aleja Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno lub złożenie go osobiście do Urzędu Gminy Leszno w godzinach pracy Urzędu. Wypełniony formularz można składać do 20 listopada 2020 roku.

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin Komitetu Rewitalizacji

Na dodatkowe pytania i szczegółowe odpowiadamy: rewitalizacja@utila.pl.

Szczegółowe informacje na temat składu, trybu pracy i procesu naboru do Komitetu określa Uchwała Nr XXXII/169/2020 w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com