1

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Leszno

Nazwa projektu: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Leszno.

Opis projektu: W ramach inwestycji przewiduje się wybudowanie w Gminie Leszno na działce

będącej własnością gminy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą techniczną w formule zaprojektuj i wybuduj. Punkt ten Gmina planuje wyposażyć w plac manewrowy, drogi dojazdowe. Teren zostanie ogrodzony, wyposażony w bramę  otwieraną automatycznie, oświetlenie oraz niezbędne oznakowanie. W obrębie terenu  inwestycji zostaną wykonane powierzchnie biologicznie czynne obsadzone zielenią niską i wysoką. W ramach inwestycji przewiduje się wybudowanie: budynku portierni, magazynu przeznaczonego do magazynowania odpadów niebezpiecznych, magazynu przeznaczonego na odpady posiadające walory użytkowe dla mieszkańców, wjazdu, zadaszonych wiat pod którymi zostaną ustawione kontenery przeznaczone do magazynowania odpadów: tworzyw sztucznych, odpadów wielkogabarytowych, odpadów biodegradowalnych zużytego sprzętu elektrycznego, utwardzonego placu na którym będą magazynowe odpady luzem (zużyte opony, drewno) oraz kontenery nie wymagające zadaszenia, przeznaczone na gruz i odpady pobudowlane, kanalizację deszczową wyposażoną w separator koalescencyjny z komorą osadczą oraz wylotem wód opadowych i roztopowych do odbiornika oraz wagę najazdową.

Dofinansowanie: W związku z wnioskiem o dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja 8, na podstawie decyzji Prezesa Rady Ministrów udzielona została Gminie Leszno Promesa finansowa ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Kwota dofinansowania: 7.600.000,00 zł.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com