1

Nabór na stanowisko urzędnicze ds. funduszy zewnętrznych w Referacie funduszy zewnętrznych

Nabór na stanowisko urzędnicze ds. funduszy zewnętrznych w Referacie funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy Leszno

 1. Wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie, o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
   o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530),
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • nieposzlakowana opinia,
  • posiadanie ogólnego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
  • wykształcenie wyższe,
  • znajomość zasad i organizacji funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz przepisów prawnych w tym zakresie,
  • doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków unijnych i zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków krajowych i Unii Europejskiej,
  • wiedza w zakresie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
  • wiedza w zakresie przygotowywania i realizacji dokumentów strategicznych,
  • znajomość przebiegu procesu inwestycyjnego,
  • biegła umiejętność obsługi programów komputerowych w środowisku Windows
   i pakietu Office,
  • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, Kodeks Postępowania Administracyjnego, o finansach publicznych, Prawo zamówień publicznych, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej oraz rozporządzeń w zakresie tych ustaw.
 2. Wymagania dodatkowe:

obowiązkowość, systematyczność, dokładność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, komunikatywność, dyskretność, odporność na stres.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  • Pozyskiwanie informacji na temat istniejących i powstających programów unijnych
   i krajowych wspierających działania należące do Gminy.
  • Opracowywanie wniosków aplikacyjnych w celu pozyskiwania środków zewnętrznych, których beneficjentem jest Gmina Leszno.
  • Monitorowanie zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych oraz sporządzanie w tym zakresie odpowiedniej sprawozdawczości.
  • Realizacja i rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
   i innych środków zewnętrznych pod kątem zgodności ich realizacji z wymogami
   instytucji zarządzających programami operacyjnymi.
  • Monitorowanie zmian aktów prawnych i procedur związanych z aplikowaniem
   o dofinansowanie realizacji projektów z funduszy krajowych i Unii Europejskiej
   i innych źródeł międzynarodowych.
  • Przedkładanie propozycji realizacji zadań z udziałem środków Unii Europejskiej.
  • Rozliczanie środków oraz monitorowanie utrzymywania trwałości projektów zgodnie z wymogami umów o dofinansowanie.
  • Przygotowanie wszelkich raportów, informacji i ankiet dotyczących zrealizowanych
   projektów.
 1. Wymiar czasu pracy – pełny etat (1,0)
 2. Adres urzędu:

Urząd Gminy Leszno

Al. Wojska Polskiego 21

05-084 Leszno

 1. Warunki pracy:
 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku oraz sposobu wykonywania zadań:
 • Praca biurowa w siedzibie urzędu, wykonywana głównie w pozycji siedzącej.
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
 • Narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, drukarka, fax, niszczarka, skaner.
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy: praca na piętrze budynku, brak oznaczeń dla osób niewidomych, pomieszczenie higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym, bariery architektoniczne: brak zainstalowanej windy, brak podjazdów między piętrami, utrudnione poruszanie się po budynku (schody), wejście do budynku z poziomu gruntu.
 1. Wymagane dokumenty:

 

 • List motywacyjny,
 • Życiorys (CV),
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • Kopie świadectw pracy lub/oraz zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuowania zatrudnienia,
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i ukończeniu 18 roku życia,
 • Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku pracy,
 • Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530),
 • Własnoręcznie podpisana zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych,
 • Własnoręcznie podpisana klauzula informacyjna.

 

 1. Termin składania dokumentów: do 16 czerwca 2023 r

 

 1. Termin rozpoczęcia pracy: lipiec 2023

 

 1. Miejsce składania dokumentów: osobiście w budynku Urzędu Gminy Leszno, Al. Wojska Polskiego 21 – Punkt Obsługi Interesantów lub pocztą na adres: Urząd Gminy Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno (liczy się data wpływu do urzędu). Dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. funduszy zewnętrznych”. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Leszno.
 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datą upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

www.bip.gminaleszno.pl