1

„CYFROWA GMINA„ – INFORMACJE O PROJEKCIE

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”

„CYFROWA GMINA„ – INFORMACJE O PROJEKCIE

Nazwa projektu:
„CYFROWA GMINA” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 20214-2020. Oś Priorytetowa nr V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU” Działanie nr 5.1 „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”

Cel główny projektu:
Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Opis projektu:
Zakup urządzeń sieciowych i osprzętu sieciowego pozwalającego na przyłączenie do szerokopasmowego Internetu;
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz terminali dotykowych dla mieszkańców;
Szkolenia dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa;
Diagnoza cyberbezpieczeństwa;
Rozbudowa zabezpieczeńlogicznych (firewall, systemy IDS, IPS);
Zakup Windows serwer 2019, Windows cal;
Zakup systemu dostępu do pomieszczeń serwerowni.

Finansowanie projektu:
Projekt sfinansowany na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 3162/1/2021 w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 zawartej 21.01.2021 r. pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Leszno, ze środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej: 84.256,00 zł

Wartość projektu:
Całkowita wartość projektu: 84.256,00 zł brutto.
Dofinansowanie: 84.256,00 zł brutto.
Wkład własny beneficjenta (Gmina Leszno): 0,00 zł.
Harmonogram realizacji projektu:
Rozpoczęcie realizacji projektu: styczeń 2022 r.
Zakończenie realizacji projektu: 18 m-cy od dnia wejścia w życie umowy tj. lipiec 2023 r.

Prognozowane wskaźniki realizacji projektu:
Wskaźniki produktu:
Liczba zakupionych urządzeń sieciowych i osprzętu sieciowego pozwalającego na przyłączenie do szerokopasmowego Internetu – 1 sztuka;
liczba zakupionych urządzeń wielofunkcyjnych – 1 sztuka, liczba zakupionych terminali dotykowych dla mieszkańców – 1 sztuka;
szkolenie dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa – 1 sztuka;
diagnoza cyberbezpieczeństwa – 1 sztuka;
rozbudowa zabezpieczeń logicznych (firewall, systemy IDS, IPS);
zakup Windows serwer 2019 – 1 sztuka, zakup Windows cal – 50 sztuk;
zakup systemu dostępu do pomieszczeń serwerowni – 1 sztuka.

Strona projektu: V oś Rozwój cyfrowy JST-REACT EU – Centrum Projektów Polska Cyfrowa – Portal Gov.pl (www.gov.pl)