1

WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM – GRANTY PPGR

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”

INFORMACJE O PROJEKCIE

Nazwa projektu:
„WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM – GRANTY PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 20214-2020. Oś Priorytetowa nr V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU” Działanie nr 5.1 „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”

Cel główny projektu:
Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym.
Opis projektu:
Zakup 40 sztuk laptopów dla dzieci z rodzin pegeerowskich.
Finansowanie projektu:
Projekt sfinansowany na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 1572/2022 w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” zawartej 28 kwietnia 2022 r. pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Leszno, ze środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej: 100.000,- zł.
Wartość projektu:
Całkowita wartość projektu: 100.000,00 zł brutto.
Dofinansowanie: 100.000,00 zł brutto.
Wkład własny beneficjenta (Gmina Leszno): 0,00 zł.
Harmonogram realizacji projektu:
Rozpoczęcie realizacji projektu: kwiecień 2022 r.
Zakończenie realizacji projektu: 10 miesięcy od daty podpisania umowy o powierzenie grantu: luty 2023 r..
Prognozowane wskaźniki realizacji projektu:
Wskaźniki produktu:
Liczba zakupionych laptopów – 40 sztuk.
Strona projektu: V oś Rozwój cyfrowy JST-REACT EU – Centrum Projektów Polska Cyfrowa – Portal Gov.pl
(www.gov.pl)

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com