1

Budowa budynku wielofunkcyjnego ze żłobkiem

Opis projektu: Projekt przewiduje budowę budynku wielofunkcyjnego ze żłobkiem, świetlicą oraz salką widowiskową. Inwestycja będzie miała miejsce w Zaborowie na działce będącej własnością Gminy Leszno. Mimo stałej rozbudowy infrastruktury społecznej Gmina Leszno nie posiada na swoim terenie  żłobka. W celu zabezpieczenia potrzeb mieszkańców Gminy, będących rodzicami /opiekunami prawnymi dzieci w wieku do 3-go roku życia, powracającymi na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka planowana jest budowa żłobka publicznego. Nowy żłobek wypełni lukę jaka w chwili obecnej jest w tym zakresie w Gminie Leszno. W budynku przewiduje się również salkę widowiskową oraz świetlicę, które stanowić będą miejsce spotkań lokalnej społeczności, w tym dzieci, młodzieży oraz seniorów zapewniając atrakcyjne spędzanie czasu wolnego.

Dofinansowanie: W związku z wnioskiem o dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na podstawie decyzji Prezesa Rady Ministrów udzielona została Gminie Leszno Promesa finansowa ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Kwota dofinansowania: 5.270.000,00 PLN