Konsultacje

27.08.2020

Karta projektu GPR Leszno WORD 

Karta projektu GPR Leszno PDF

14.08.2020

W czwartek 6 sierpnia w Świetlicy w Lesznie odbyły się warsztaty poświęcone pogłębionej charakterystyce obszaru rewitalizacji. Każdy z uczestników mógł wypowiedzieć się na temat mocnych i słabych stron sołectw wchodzących w skład obszaru rewitalizacji, czyli Leszna-Południe, Zaborowa i Gawartowej Woli.

Mieszkańcy wskazywali na problemy w funkcjonowaniu poszczególnych sołectw związane z niedostatecznym poziomem zaangażowania społecznego, brakiem propozycji spędzania czasu wolnego czy miejsc publicznych, w których mogliby się spotykać. Podnoszono również kwestie związane z problemami przestrzenno-funkcjonalnymi i technicznymi: pojawiającą się presję urbanistyczną, nasilenie ruchu samochodowego, niedostateczną jakość części dróg.

Zwrócono również uwagę na potencjał, który warto wykorzystać przy programowaniu rozwoju podobszarów rewitalizacji, np. staw Karpinek, który mógłby, zdaniem mieszkańców, zostać przystosowany do pełnienia funkcji rekreacyjnej. Istotną szansą, którą warto wykorzystać przy planowaniu ożywienia danego terenu, jest także, zdaniem uczestników, możliwość współpracy w tym zakresie z lokalnymi przedsiębiorcami i organizacjami społecznymi.

W czasie warsztatów zastanawiano się również nad możliwościami zaangażowania dotychczas nieaktywnych mieszkańców w życie społeczne. Uczestnicy spotkania wskazywali na konieczność szerszego docierania do większej grupy osób z informacją o wydarzeniach czy spotkaniach dotyczących sprawa lokalnych. Według nich istotne jest zarówno dbanie o tradycyjne formy przekazu informacji, np. w formie „poczty pantoflowej”, plakatów czy ulotek, jak i informowanie przez media społecznościowe. Według grupy warsztatowej niedostateczne zaangażowanie części mieszkańców w sprawy lokalne wynika z wiedzy o funkcjonowaniu samorządu i jego wpływie na sołectwo.

Podczas spotkania przedstawiono także główne założenia projektu uchwały dotyczącej ustalania składu i zasad działania komitetu rewitalizacji.

03.08.2020

Projekt uchwały w sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji i ust…

Zachęcamy do wypełnienia ankiety https://forms.gle/YUJodX35UXdhLgrMA

Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru Rewitalizacji gminy Leszno –> Raport z konsultacji społecznych

Dziękujemy za wzięcie udziału w konsultacjach, których pierwszy etap zakończył sie 15 marca. 

Przeczytaj opracowanie służące wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Leszno.

Zaborów

Leszno Południe

Gawartowa Wola

Projekt uchwały z dnia 14 lutego 2020 r