1

Czekamy na uwagi dotyczące planów budowy oczyszczalni

KOMUNIKAT

MASZ UWAGI DOTYCZĄCE PLANOWANEJ BUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W LESZNIE? ZGŁOŚ JE!

Rozpoczęliśmy właśnie procedurę oceny projektu oczyszczalni ścieków pod względem oddziaływania na środowisko oraz bezpośredniego i pośredniego wpływu na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

W związku z tym do końca lutego czekamy na uwagi mieszkańców w sprawie tego projektu.

JAK ZGŁASZAĆ UWAGI:

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Z dokumentami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Leszno, al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno, w pokoju nr 24.

Dodatkowych informacji udziela zastępca wójta Marcin Klimek:

telefon: 22 725 84 52 wew. 103,

mail: mklimek@gminaleszno.pl          

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

DLACZEGO TA LOKALIZACJA?

Przypomnijmy, że Gmina Leszno planuje budowę oczyszczalni ścieków na terenie obecnego punktu zlewnego przy ulicy Fabrycznej w Lesznie.

Plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie dwóch działek (nr ew. 424/7 oraz 424/10) pod budowę infrastruktury technicznej,  takiej jak m.in. mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków.

Ze względu na podłączenie domów do istniejącej sieci kanalizacyjnej w Lesznie i Zaborówku to miejsce zostało wskazane jako najlepsze.

Ewentualna zmiana tej lokalizacji spowoduje zwiększenie kosztów, które gmina będzie musiała ponieść w związku z realizacją inwestycji. Koszt budowy tego typu nowoczesnej oczyszczalni może wynieść blisko 17 mln złotych.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com