1

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Leszno do roku 2025

Leszno, dnia 07.06.2022 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm) oraz uchwały Nr XIV/80/2019 Rady Gminy Leszno
z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Leszno (Dz. Urz. Woj. Maz. z. 2019 r., poz. 9959), Wójt Gminy Leszno ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia projektu dokumentu pod nazwą „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Leszno do roku 2025″.

Celem konsultacji jest zebranie uwag i propozycji dotyczących Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Leszno do roku 2025.

Konsultacje będą prowadzone od 09.06.2022 r. do  30.06.2022 r. w formie:

  1. Zbierania uwag w wersji papierowej i elektronicznej za pomocą formularza konsultacyjnego oraz ustnie do protokołu w godzinach pracy Urzędu.

Wypełnione formularze można dostarczyć w terminie trwania konsultacji:

  1. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Leszno, Aleja Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno,
  2. bezpośrednio do Urzędu Gminy Leszno do Punktu Obsługi Interesantów w godzinach pracy Urzędu,
  3. drogą elektroniczną na adres: kgodos@gminaleszno.pl lub mkielak@gminaleszno.pl.

Projekt dokumentu pod nazwą „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Leszno do roku 2025” wraz formularzem uwag do pobrania, dostępny będzie:

  • na stronie internetowej http://www.gminaleszno.pl/,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Leszno,
  • w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (pok. nr 23) w Urzędzie Gminy Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno, w godzinach pracy Urzędu

 

Informacje o wynikach konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości w ciągu 30 dniu od ich zakończenia.                      

Wójt Gminy Leszno

/-/ Grzegorz Banaszkiewicz

Załączniki:

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Leszno
Formularz Konsultacji w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Leszno do roku 2025.