1

LII Sesja Rady Gminy Leszno 9.03.2022 r.


Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum;
2. Przyjęcie porządku obrad;
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Leszno z działalności międzysesyjnej;
4. Przyjęcie Protokołu Nr XLVII/2021 z Sesji zdalnej Rady Gminy Leszno w dniu 17 listopada 2021 r.;
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2022-2029;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2022;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/273/2021 Rady Gminy Leszno z dnia 20 października 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2022 roku Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu na pokrycie części wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Wykonanie rozbudowy drogi powiatowej nr 4115W na odcinku Czarnów – Gawartowa Wola o dł. 2 300 mb w Gminie Leszno”;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczania inkasentów oraz określenia terminów płatności dla inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso;
9. Podjęcie uchwały w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP;
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego i udzielenie bonifikaty;
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leszno w 2022 roku;
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenie zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach;
13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wólka, Gmina Leszno;
14. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych;
15. Sprawy różne;
16. Zamknięcie obrad.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com