1

LXVII Sesja Rady Gminy Leszno 25.01.2023 r.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum;
2. Przyjęcie porządku obrad;
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Leszno z działalności międzysesyjnej;
4. Przyjęcie Protokołu z LXII/2022 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Leszno z dnia 16 listopada 2022 r., oraz Protokołu z LXIII/2022 z Sesji hybrydowej Rady Gminy Leszno z dnia 30 listopada 2022 r.;
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2023-2033;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2023;
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte gminnym programem „Posiłek w szkole i w domu”;
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Leszno do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” w Gminie Leszno – edycja 2023 rok.;
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Leszno na lata 2023-2025;
10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w celu zwrotu kosztów przewozu dzieci młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami do szkół i przedszkoli;
11.Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Leszno;
12.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania;
13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu na okres 5 lat;
14. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wyględy – obszar pomiędzy ulicami Leśną i Chabrową;
15.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsiach Powązki, Wilkowa Wieś i Wilków, gmina Leszno;
16.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr LXIII/406/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania ze Stref Aktywności znajdujących się na terenie Gminy Leszno;
17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/216/2013 Rady Gminy Leszno z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie nadania Statutu Świetlicy w Lesznie;
18.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Leszno;
19.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Infrastruktury Rady Gminy Leszno na rok 2023;
20.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Dialogu i Spraw Społecznych Rady Gminy Leszno na rok 2023;
21.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Rozwoju Wsi Rady Gminy Leszno na rok 2023;
22.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Gminy Leszno na rok 2023;
23.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Kultury i Edukacji Rady Gminy Leszno
na rok 2023;
24.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Turystyki, Sportu i Promocji Gminy Rady Leszno na rok 2023;
25.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Gospodarowania Przestrzenią i Rewitalizacji Rady Gminy Leszno na rok 2023;
26.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska Rady Gminy Leszno na rok 2023;
27.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Leszno na rok 2023;
28.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Leszno na rok 2023;
29.Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych;
30. Sprawy różne;
31. Zamknięcie obrad.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com