1

LXX Sesja Rady Gminy Leszno 29.03.2023 r.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum;
2. Przyjęcie porządku obrad;
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Leszno z działalności międzysesyjnej;
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata
2023-2033;
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2023;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXVII/420/2023 Rady Gminy Leszno z dnia 25 stycznia 2023 r. o przystąpieniu Gminy Leszno do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” w Gminie Leszno – edycja 2023 rok.;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXVII/421/2023 Rady Gminy Leszno z dnia 25 stycznia 2023 r. o uchwaleni Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Leszno na lata 2023-2025.;
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Leszno
na lata 2020 – 2030.;
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Turystyki, Sportu i Promocji Gminy Rady Leszno na rok 2023;
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LXVII/437/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany planu pracy Komisji Ochrony Środowiska;
11.Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych;
12. Sprawy różne;
13. Zamknięcie obrad.