1

LXXV Sesja Rady Gminy Leszno 30.08.2023 r.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum;
2. Przyjęcie porządku obrad;
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Leszno z działalności międzysesyjnej;
4. Przyjęcie protokołów z LXXI Sesji z dnia 26 kwietnia 2023 r. oraz z LXXII Sesji z dnia 31 maja 2023 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2033;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2023;
7. Podjęcie uchwały sprawie ustalenia Regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, którym organem prowadzącym jest Gmina Leszno;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród
ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli i przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Leszno;
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne;
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Leszno prawa własności części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Gawartowa Wola w gminie Leszno;
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla metropolii warszawskiej 2030+”;
12. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych;
13. Sprawy różne;
14. Zamknięcie obrad.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com