1

Posiedzenia Komisji w dniu 23.11.2020

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku posiedzenia.

3. Omówienie protokołów: Nr XXXI/2020 z Sesji Nadzwyczajnej Zdalnej Rady Gminy Leszno z dnia 15 września 2020 r., Nr XXXII/2020 z Sesji zdalnej Rady Gminy Leszno z dnia 30 września 2020 r.

4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2020-2027.

5. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2020.

6. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2021 rok.

7. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o zmianę przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020.

8. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.

9. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.

10. Omówienie i zaopiniowanie stanowiska Rady Gminy Leszno w sprawie zachowania integralności Województwa Mazowieckiego.

11. Sprawy różne.

12. Zamknięcie posiedzenia.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com