1

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji – 18.05.20

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Omówienie wykonania budżetu na 2019 rok.

3. Sprawy różne.

4. Zakończenie obrad.