1

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 18.01.2021 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie petycji, która wpłynęła do Przewodniczącego Rady Gminy Leszno oraz dyskusja nad petycją.

4. Sprawy różne.

5. Zakończenie posiedzenia.