1

Wspólne posiedzenie Komisji 25.01.2021 r.

1. Otwarcie posiedzenia;
2. Przyjęcie porządku obrad;
3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Leszno;
4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Leszno na 2021 rok;
5. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leszno”;
6. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leszno w 2021 roku;
7. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zaborów – obszar przy stawach;
8. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu od osoby fizycznej;
9. Omówienie projektu uchwały w sprawie odmowy przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości;
10. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie podjęcia współdziałania gmin na rzecz przygotowania i realizacji Projektu pn. „Trasa rowerowa wokół Kampinoskiego Parku Narodowego wraz z trasami łącznikowymi i infrastrukturą towarzyszącą” na obszarze: Kampinoskiego Parku Narodowego, m.st. Warszawy, powiatu nowodworskiego: gmina Czosnów, gmina Leoncin, powiatu sochaczewskiego: gmina Brochów, powiatu warszawskiego zachodniego: gmina Izabelin, gmina Kampinos, gmina Leszno, gmina Łomianki, gmina Stare Babice;
11. Sprawy różne;
12. Zamknięcie posiedzenia.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com