1

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Leszno 23.01.2023 r. godz. 18:30

Planowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia;
2. Przyjęcie porządku posiedzenia;
3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2023-2033;
4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2023
5. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Gminy Leszno na rok 2023;
6. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte gminnym programem „Posiłek w szkole i w domu” 2019-2025 r.
7. Omówienie i zaopiniowanie projektu w sprawie przystąpienia Gminy Leszno do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” w Gminie Leszno – edycja 2023 rok;
8. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Leszno na lata 2023-2025;
9. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Dialogu i Spraw Społecznych Rady Gminy Leszno na rok 2023;
10. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w celu zwrotu kosztów przewozu dzieci młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami do szkół i przedszkoli;
11. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Leszno;
12. Omówienie i zaopiniowanie projektu w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/216/2013 Rady Gminy Leszno z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie nadania Statutu Świetlicy w Lesznie;
13. Omówienie i zaopiniowanie projektu w sprawie w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Kultury i Edukacji Rady Gminy Leszno na rok 2023;
14. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania projektu zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania;
15. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsiach Powązki, Wilkowa Wieś i Wilków, gmina Leszno;
16. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Infrastruktury Rady Gminy Leszno na rok 2023;
17. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu na okres 5 lat;
18. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wyględy – obszar pomiędzy ulicami Leśną i Chabrową;
19. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Gospodarowania Przestrzenią i Rewitalizacji Rady Gminy Leszno na rok 2023;
20. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr LXIII/406/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania ze Stref Aktywności znajdujących się na terenie Gminy Leszno;
21. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Turystyki, Sportu i Promocji Gminy Rady Leszno na rok 2023;
22. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Leszno;
23. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Leszno na rok 2023
24. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Leszno na rok 2023;
25. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Ochrony Środowiska Rady Gminy Leszno na rok 2023;
26. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Rozwoju Wsi Rady Gminy Leszno na rok 2023;
27. Sprawy różne;
28. Zamknięcie posiedzenia