1

Wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu Rady Gminy Leszno 16.05.2023 r. godz. 14:00

Planowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Analiza i omówienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 r.
3. Analiza i omówienie sprawozdania z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za rok 2022.
4. Omówienie informacji o stanie mienia Gminy Leszno za 2022 r.
5. Omówienie i analiza sprawozdania finansowego za 2022 r.
6. Omówienie i analiza trzech losowo wybranych przetargów.
7. Głosowanie w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Leszno.
8. Sporządzenie wniosku absolutoryjnego.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie posiedzenia.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com