1

Wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia;
2. Przyjęcie porządku posiedzenia;
3. Omówienie i analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Leszno za rok 2021;
4. Omówienie i analiza sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2021 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Leszno na dzień 31.12.2021 rok;
5. Omówienie i analiza sprawozdania finansowego Gminy Leszno za 2021 rok;
6. Omówienie i analiza dokumentacji trzech losowo wybranych przetargów;
7. Głosowanie Członków Komisji Rewizyjnej nad udzieleniem bądź nieudzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Leszno.
8. Sprawy różne;
9. Zamknięcie posiedzenia.