1

XIV Sesja Rady Gminy Leszno 31.07.19

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie wójta z działalności międzysesyjnej.
 4. Zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/197/2017 Rady Gminy Leszno z dnia 26 kwietnia 2017 r.
  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Powązki oraz części wsi
  Korfowe, Szymanówek, Marianów, Wilkowa Wieś i Wilków w gminie Leszno – pomiędzy drogą wojewódzką nr 580
  i Kampinoskim Parkiem Narodowym.
  (projekt wniesiony przez Wójta Gminy Leszno)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego planu inwestycji w zakresie budowy gminnych instalacji odnawialnych
  źródeł energii.
  (projekt wniesiony przez Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej Gmina Leszno dla Klimatu)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2019-2026.
  (projekt wniesiony przez Wójta Gminy Leszno)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2019.
  (projekt wniesiony przez Wójta Gminy Leszno)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy Leszno nieruchomości w obrębie Wyględy
  z przeznaczeniem pod drogę gminną.
  (projekt wniesiony przez Wójta Gminy Leszno)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Leszno.
  (projekt wniesiony przez Radnych Gminy Leszno – Agatę Bażyńską-Khan, Krzysztofa Michalskiego i Tomasza Maja)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego gminy Leszno.
  (projekt wniesiony przez Radnych Gminy Leszno – Agatę Bażyńską-Khan, Krzysztofa Michalskiego i Tomasza Maja)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
  (projekt wniesiony przez Przewodniczącego Rady Gminy Leszno)
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie posiedzenia.