1

XXVII Sesja Absolutoryjna Rady Gminy Leszno – 15.07.20

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie wójta z działalności międzysesyjnej.
 4. Zapytania Radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Leszno.

(projekt wniesiony przez Wójta Gminy Leszno)

 1. debata nad „Raportem o stanie gminy Leszno za 2019 r.” – zgłoszenie należy złożyć
  w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Leszno, bądź na adres mailowy: biurorady@gminaleszno.pl najpóźniej do dnia 14 lipca 2020 r.
 2. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Leszno.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 r.

(projekt wniesiony przez Wójta Gminy Leszno)

 1. rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r.;
 2. rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2019 r.;
 3. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonych przez Wójta Gminy Leszno sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2019 r.
 4. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.

(projekt wniesiony przez Wójta Gminy Leszno)

 1. odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Leszno;
 2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Leszno wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Leszno;
 3. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielania Wójtowi Gminy Leszno absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2020-2027.

(projekt wniesiony przez Wójta Gminy Leszno)

 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na 2020 rok.

(projekt wniesiony przez Wójta Gminy Leszno)

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Leszno na lata 2020-2030.

 (projekt wniesiony przez Wójta Gminy Leszno)

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu od osoby fizycznej.

(projekt wniesiony przez Wójta Gminy Leszno)

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Jana Kujawskiego 5 w Zaborowie.

(projekt wniesiony przez Wójta Gminy Leszno)

 1. Sprawy różne.

 Zamknięcie posiedzenia.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com