1

XXX Sesja Rady Gminy Leszno 26.08.2020

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia;
2. Przyjęcie porządku obrad;
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Leszno z działalności międzysesyjnej;
4. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Powązki oraz części wsi
Korfowe, Szymanówek, Marianów, Wilkowa Wieś i Wilków w gminie Leszno – pomiędzy drogą wojewódzką nr 580
i Kampinoskim Parkiem Narodowym – etap I;
(projekt wniesiony przez Wójta Gminy Leszno)
5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Leszno;
(projekt wniesiony przez Wójta Gminy Leszno)
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2020;
(projekt wniesiony przez Wójta Gminy Leszno)
7. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego i udzielenie bonifikaty;
(projekt wniesiony przez Wójta Gminy Leszno)
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu na działce o nr ew. 429/13
z obrębu Leszno;
(projekt wniesiony przez Wójta Gminy Leszno)
9. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego;
(projekt wniesiony przez Wójta Gminy Leszno)
10. Interpelacje i zapytania Radnych;
11. Sprawy różne;
12. Zamknięcie posiedzenia.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com