1

XXXII Sesja Rady Gminy Leszno 30.09.2020

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia;
2. Przyjęcie porządku obrad;
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Leszno z działalności międzysesyjnej;
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2020;
(projekt wniesiony przez Wójta Gminy Leszno)
5. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa pomnikowego lipy
drobnolistnej rosnącej przy drodze gminnej w miejscowości Kępiaste przy gospodarstwie nr
31;
(projekt wniesiony przez Wójta Gminy Leszno)
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Leszno
działek z obrębu Wyględy z przeznaczeniem pod drogi gminne;
(projekt wniesiony przez Wójta Gminy Leszno)
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej,
ustalenia wysokości stawek i terminów płatności oraz zasad poboru tej opłaty na terenie
Gminy Leszno;
(projekt wniesiony przez Wójta Gminy Leszno)
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla
Gminy Leszno na lata 2019 – 2022;
(projekt wniesiony przez Wójta Gminy Leszno)
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania
Komitetu Rewitalizacji;
(projekt wniesiony przez Wójta Gminy Leszno)
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Leszno działek z
obrębu Leszno z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej;
(projekt wniesiony przez Wójta Gminy Leszno)
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie przyznania środków funduszu
sołeckiego na rok budżetowy 2021;
(projekt wniesiony przez Wójta Gminy Leszno)
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie przyznania środków funduszu
sołeckiego na rok budżetowy 2021;
(projekt wniesiony przez Wójta Gminy Leszno)

13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o zmianę przeznaczenia środków funduszu
sołeckiego na rok budżetowy 2020;
(projekt wniesiony przez Wójta Gminy Leszno)
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o zmianę przeznaczenia środków funduszu
sołeckiego na rok budżetowy 2020;
(projekt wniesiony przez Wójta Gminy Leszno)
15. Interpelacje i zapytania Radnych;
16. Sprawy różne;
17. Zamknięcie posiedzenia.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com