Konkurs plastyczny

image_pdfimage_print

Konkurs plastyczny

Tematy konkursu do wyboru:

„STOP pijanym kierowcom”,

„Narkotyki kradną życie – nie daj się wciągnąć”,

„STOP przemocy-Reaguj!”

 

Regulamin

 • 1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorami konkursu są: Wójt Gminy Leszno, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lesznie, Biblioteka Publiczna Gminy Leszno (dalej Organizator)
 2. Konkurs trwa od 1 października 2020 roku (pierwszy dzień, w którym można dokonywać

zgłoszeń) do dnia 30 października 2020 roku.

 1. Opiekun prawny Uczestnika niepełnoletniego przystępującego do konkursu przenosi na Organizatora prawo do publikacji pracy Uczestnika – w tym: udostępnianie i prezentację
  w mediach społecznościowych zarządzanych przez Organizatora.

 

 • 2

Adresaci konkursu

 1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców gminy Leszno, w czterech kategoriach wiekowych:

1)  uczniowie klas 1-4 szkół podstawowych,

2) uczniowie klas 5-8 szkół podstawowych,

3) uczniowie szkół ponadpodstawowych,

4) osoby dorosłe

 1. Zgłoszenia w imieniu Uczestników niepełnoletnich dokonuje ich opiekun prawny działający w ich imieniu.
 • 3

Opis i cel konkursu

 1. Cel konkursu:

Głównym celem konkursu jest promowanie stylu życia wolnego od alkoholu, narkotyków
i przemocy, propagowanie bezpieczeństwa uczestników w ruchu drogowym,
a w szczególności podkreślenie niebezpieczeństwa płynącego ze strony nietrzeźwych kierowców.

 1. Cele szczegółowe:
 2. Zwiększenie wiedzy na temat szkodliwości picia alkoholu, używania narkotyków
 3. Uświadomienie ważności problemu i dotarcie do rzetelnej informacji na temat

konsekwencji picia alkoholu i prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu, narkotyków

(konsekwencje zdrowotne, prawne i społeczne) oraz stosowania przemocy.

 1. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych.
 2. Niniejszy konkurs jest konkursem plastycznym, którego prace zostaną utrwalone w postaci plakatu i rozpropagowane na terenie gminy Leszno oraz w Internecie.
 3. Każdy Uczestnik może złożyć jedną pracę.
 4. Warunki konkursu:
 5. a) Plakat powinien dotyczyć jednego z 3 tematów:

 – hasło: „STOP pijanym kierowcom”;

lub

-hasło: „Narkotyki kradną życie- nie daj się wciągnąć”

lub

-hasło: „STOP przemocy-Reaguj!”

 1. b) Zasady wykonania plakatu:

 – plakat musi być wykonany samodzielnie.

 – Wielkość plakatu – format A4 lub A3.

 -Technika wykonania plakatu dowolna.

 1. Pracę należy złożyć w jednej z placówek bibliotecznych w godzinach otwarcia:
 2. a) Bibliotece w Lesznie, 05-084 Leszno, ul. Polna 22 A
 3. b) Filii w Czarnowie, 05-084 Leszno Czarnów 8
 4. c) Filii w Zaborowie, 05-085 Zaborów, ul Stołeczna 182

Do pracy dołączyć należy:

– imię i nazwisko Uczestnika;

– grupę wiekową (jedną ze wskazanych w § 2)

– numer telefonu kontaktowego;

– oświadczenie /Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119/:

„Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora dla potrzeb konkursu i w tym zakresie zgadzam się na ich przetwarzanie. Oświadczam, że zapoznałem się z poniższą klauzulą”

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Bibliotekę Publiczną Gminy Leszno (adres: ul. Polna 22 A, 05-084 Leszno) jako Administratora danych, w celu zrealizowania Twojej sprawy. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych napisz pod adres e-mail: . Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz, wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych lub momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa. Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie –po spełnieniu określonych w RODO przesłanek. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeśli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym załatwić Twojej sprawy.

 • 4

Kryteria oceny oraz nagrody

 1. Prace oceniane będą przez powołane przez Organizatora Jury.
 2. Kryteria oceny:
 3. Zgodność z celami konkursu
 4. Pomysłowość i oryginalność wykonanej pracy
 5. Technika i estetyka wykonania
 6. Wyniki ogłoszone zostaną na stronach Urzędu Gminy Leszno, Biblioteki Publicznej Gminy Leszno oraz w mediach społecznościowych, w listopadzie 2020 roku.
 7. Spośród Uczestników zostanie wyłoniony jeden zwycięzca w każdej z kategorii wiekowej

oraz przyznane zostaną po trzy wyróżnienia w każdej z kategorii.

 1. Organizator wręczy zwycięzcom oraz wyróżnionym Uczestnikom nagrody za udział
  w konkursie. O nagrodzie oraz sposobie jej odbioru Organizator poinformuje Uczestnika telefonicznie. Zwycięskie prace zostaną wyeksponowane na specjalnej wystawie.
 2. Nagrody mają charakter rzeczowy: [tablet, głośnik przenośny, słuchawki oraz książki].
 • 5

Uwagi końcowe

 1. Sprawy niezawarte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
 2. Wysłanie pracy jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
 3. Wysłanie pracy jest jednoznaczne ze zgodą na umieszczenie jej na stronie internetowej Organizatora.
 4. Udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na używanie pracy Uczestnika w celach promocyjnych przez Organizatora (z uwzględnieniem praw autorskich)