WYCIECZKA ROWEROWA PO PUSZCZY KAMPINOSKIEJ

image_pdfimage_print

Rejestracja –> www.mt514.pl/kolopuszczy

REGULAMIN:

 1. Wycieczki rowerowe po Puszczy Kampinoskiej (zwane dalej wycieczkami) odbędą się w miesiącach wakacyjnych 2022 r. na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego i w otulinie puszczańskiej w dniach 16 lipca, 17 lipca, 6 sierpnia, 7 sierpnia, 27 sierpnia i 28 sierpnia.
 2. Celem wycieczek jest poznanie miejsc związanych z działalnością prymasa Stefana Wyszyńskiego na terenie Puszczy Kampinoskiej oraz promocja zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej na łonie natury.
 3. Organizatorem wycieczek jest Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Hlonda 1.
 4. Wycieczki odbywają się w dniach wskazanych w ust. 1 powyżej w godzinach 11.00–16.00. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego ukończenia wycieczki w przypadku zrealizowania jej programu przed godz. 16.00.
 5. Wycieczki mają formę rekreacji połączonej z edukacją historyczną i przyrodniczą związaną z miejscami przewidzianymi w programie każdej wycieczki.
 6. Udział w wycieczkach jest bezpłatny. Prawo uczestnictwa w wycieczce mają tylko osoby pełnoletnie. Wszyscy uczestnicy wycieczki biorą w nich udział na własną odpowiedzialność.
 7. Zapisy na wycieczkę odbywają się za pomocą platformy na stronie internetowej Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Osoby zapisane na wycieczkę otrzymują od Organizatora na skrzynkę mailową pakiet danych dotyczących trasy wycieczki i odwiedzanych miejsc oraz wskazówki dotyczące organizacji i bezpieczeństwa wycieczki.
 8. Uczestnicy wycieczek są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
 9. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.
 10. Liczba osób uczestniczących w każdej wycieczce nie może przekraczać piętnastu uczestników.
 11. Każda wycieczka realizowana jest przy udziale minimum trzech uczestników.
 12. Uczestnicy wycieczek zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i ochrony przyrody stanowionych przez Kampinoski Park Narodowy.
 13. Wycieczka odbywa się w Puszczy Kampinoskiej po oznakowanych szlakach turystycznych oraz sporadycznie po asfaltowych i szutrowych drogach gminnych także poza obszarem Kampinoskiego Parku Narodowego.
 14. W czasie przemieszczania się obowiązuje jazda rzędem z zachowaniem bezpiecznego odstępu między rowerzystami (3 do 5 metrów). Zabroniona jest jazda obok siebie.
 15. Obowiązuje wyposażenie roweru w światła przednie (białe) i tylne (czerwone), odblaski (z przodu biały, z tyłu zaś czerwony, ale nie w kształcie trójkąta), przynajmniej jeden działający hamulec oraz sygnał dźwiękowy (dzwonek lub klakson) o nieprzeraźliwym dźwięku.
 16. W czasie jazdy obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności. Część przejazdów odbywa się przez tereny pagórkowate, bagienne, wydmowe oraz szlaki pokryte miejscami wystającymi korzeniami. Istnieje niewielkie prawdopodobieństwo spotkania dzikich zwierząt (łosie, sarny, jelenie, wilki, dziki, lisy i żmije), Należy zachować spokój, nie wykonywać gwałtownych ruchów, nie dokarmiać, nie straszyć i zachować bezpieczną odległość.
 17. Każdy uczestnik wycieczki ma obowiązek poruszania się w kasku rowerowym.
 18. Wycieczka rozpoczyna się i kończy w miejscu zbiórki wskazanym przez Organizatora. Do miejsca zbiórki należy dotrzeć we własnym zakresie (rowerem, pociągiem lub samochodem ze stojakiem na rower). Osobom mieszkającym w znacznej odległości od miejsca zbiórki zaleca się dojazd do miejsca zbiórki samochodem, zaś pociągiem do stacji Nowy Dwór Mazowiecki, Modlin lub Teresin-Niepokalanów.
 19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy wycieczki w przypadku zdarzeń losowych, które wystąpią w czasie wycieczki (nagłe zamknięcie szlaku, zalanie szlaku, zakaz wstępu do lasu z powodu zagrożenia pożarowego).
 20. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania wycieczki w przypadku prognoz wystąpienia zjawisk pogodowych stanowiących ryzyko dla zdrowia i życia (duży upał, silny wiatr, burze, intensywne opady, gradobicia). O odwołaniu imprezy Organizator powiadomi uczestników najpóźniej w dnu jej rozpoczęcia.
 21. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania wycieczki w przypadku całkowitego zakazu wstępu na teren Kampinoskiego Parku Narodowego spowodowanego zagrożeniem pożarowym lub sanitarnym. Organizator powiadomi uczestników wycieczek o odwołaniu wycieczki najpóźniej w dniu rozpoczęcia wycieczki.
 22. Uczestnicy wycieczek nie mogą mieć przeciwwskazań medycznych co do ich udziału w wycieczkach rowerowych. Uczestnik wycieczki zobligowany jest do złożenia Organizatorowi stosownego oświadczenia w tym zakresie.
 23. Uczestnicy akceptując niniejszy regulamin oświadczają, że nie będą sobie rościć żadnych praw i żądań w stosunku do Organizatora z tytułu ewentualnych nieszczęśliwych wypadków i /lub problemów zdrowotnych w trakcie i będących następstwem wycieczki.
 24. Organizator nie zapewnia pomocy medycznej dla uczestników wycieczek w trakcie ich trwania jak i po ich ukończeniu.
 25. Uczestnicy wycieczek są zobowiązani zachować się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych i/lub biorących udział w wycieczce, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu. Uczestnicy wycieczek nie mogą być pod wpływem żadnych środków odurzających i napojów alkoholowych. Osoby, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających lub napojów alkoholowych nie zostaną dopuszczone do udziału w wycieczce.
 26. Uczestnicy wycieczek mają obowiązek stosowania się do zaleceń Organizatora oraz przewodnika wycieczki rowerowej, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.
 27. O udziale w każdej wycieczce decyduje kolejność zgłoszeń.
 28. Organizator nie zapewnia rowerów uczestnikom wycieczki. Każdy uczestnik musi go posiadać we własnym zakresie.
 29. Organizator nie zapewnia uczestnikom wycieczek posiłków ani napojów. Należy je mieć we własnym zakresie.
 30. Zabronione jest samowolne oddalenie się od grupy stanowiącej daną wycieczkę.
 31. Uczestnik, który chce z własnej woli opuścić grupę czyni to na własną odpowiedzialność i w chwili odłączenia się od grupy przestaje być uczestnikiem wycieczki.
 32. Wycieczka odbywa się w Puszczy Kampinoskiej po oznakowanych szlakach turystycznych oraz sporadycznie po asfaltowych i szutrowych drogach gminnych także poza granicami Kampinoskiego Parku Narodowego.
 33. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej – RODO zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 RODO:
 • Dane osobowe uczestników wycieczek będą przetwarzane wyłącznie w celach niezbędnych do przeprowadzenia do komunikacji z uczestnikami, a także przetwarzania wizerunku z związku z uczestnictwem w wycieczce na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 • Administratorem danych osobowych uczestników wycieczek jest Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego z siedzibą w Warszawie, przy ul. Augusta Hlonda.
 • W sprawie danych osobowych można się z inspektorem ochrony danych (IOD) pod adresem

e – mail: lub pisemnie pod adresem: Muzeum Jana Pawła II

i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Augusta Hlonda 1, 02-972 Warszawa.

 • Dane osobowe uczestników wycieczek mogą być przekazywane podmiotom działającym na zlecenie Organizatora w związku z organizacją wycieczek.
 • Dane osobowe uczestników wycieczek nie będą przekazywane do państw trzecich, organizacji międzynarodowych.
 • Dane osobowe uczestników wycieczek będą przechowywane przez okres 2 lat.
 • Każdy uczestnik wycieczki ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 • Każdy uczestnik wycieczki ma prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Każdemu uczestnikowi wycieczki przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Udział w wycieczce jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu i oznacza zgodę na rozpowszechnianie wizerunku uczestnika wycieczki oraz jego imienia i nazwiska w relacjach z wydarzenia, zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatora oraz udzielenia Organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego w poszczególnych utworach wizerunku uczestnika na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności: zamieszczanie i publikowanie zdjęć, materiałów, wywiadów i nagrań na stronach internetowych, w prasie, na plakatach i billboardach, w radiu i telewizji, na wystawach. Wszelkie powyższe materiały mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmioty z nim powiązane.
 1. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora. W sprawach spornych nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator.