Wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wyględy pomiędzy ulicami Leśną i Chabrową

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wyględy – obszar pomiędzy ulicami Leśną i Chabrową”.

Wyłożenie ww. projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się od dnia 7.03.2022 r. do dnia 29.03.2022 r. Dokumentacja sprawy będzie wyłożona w Urzędzie Gminy w Lesznie, w pokoju nr 21, w godzinach: poniedziałki: 9:00 – 18:00, wtorki, środy, czwartki: 8:00 – 16:00, piątki 8:00 – 15:00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 14.03.2022 r., w sali konferencyjnej (pokój nr 30) Urzędu Gminy w Lesznie. Początek dyskusji o godz. 18:00.

UWAGA!

Ze względu na sytuację epidemiologiczną, osoby zainteresowane udziałem w dyskusji publicznej zobowiązane są do uprzedniego zgłoszenia chęci uczestnictwa pod nr telefonu 22 725 80 05 w. 111 lub na adres e-mail: zpgn@gminaleszno.pl w terminie do 18.03.2022 r.. Przy zapisach należy podać: imię i nazwisko oraz nr telefonu.

W przypadku przekroczenia dozwolonej liczby osób biorących udział w zgromadzeniu publicznym lub zmianie obostrzeń w związku z sytuacją epidemiczną, zastrzegam sobie prawo do zmiany miejsca przeprowadzenia dyskusji – w takiej sytuacji odbędzie się ona w Świetlicy w Lesznie, przy ul. Szkolnej 10.

Informuję również, iż planowana dyskusja publiczna odbędzie się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych wynikających z przepisów prawa na czas epidemii COVID-19. Mając powyższe na uwadze, podczas  dyskusji publicznej każdy uczestnik powinien mieć zasłonięte usta i nos (maseczka), utrzymywać odległość od pozostałych uczestników min. 2 m oraz przed wejściem do sali zdezynfekować dłonie (płyn dezynfekujący dostępny będzie przy wejściu do Urzędu/Świetlicy oraz przy wejściu do sali konferencyjnej/sali widowiskowej świetlicy).

Projekt ww. planu oraz prognoza udostępnione będą, z dniem rozpoczęcia wyłożenia, również na stronie internetowej www.gminaleszno.pl w zakładce Zagospodarowanie Przestrzenne/Wyłożenia_Planów. 

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Leszno z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 12.04.2022 r.. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu jest Wójt Gminy Leszno.

Uwagi i wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, wymieniony wyżej, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym  z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski  i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 „ustawy” – należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do 12.04.2022 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Wójt Gminy Leszno. Uwagi można składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Leszno w Kancelarii Urzędu Gminy Leszno, pocztą na adres: 05‑084 Leszno, Al. Wojska Polskiego 21; ustnie do protokołu w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 21) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres zpgn@gminaleszno.pl, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi lub wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

RODO – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej https://bip.gminaleszno.pl w zakładce Urząd/Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

                                                                                              

Wójt Gminy Leszno