Ogłoszenia

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

28.07.2020

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art.7 ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. Dz.U. z 2020 r. poz. 802),Wójt Gminy Leszno zawiadamia, że

od 4 sierpnia 2020 r. do 4 września 2020 r. przeprowadzone zostaną

konsultacje społeczne

dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Leszno w sprawie określenia

zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących przedmiotowego projektu uchwały.

Konsultacje społeczne projektu uchwały zostaną przeprowadzone w okresie od 4.08.2020 do 4.09.2020 r.  w następujących formach:

 • Zbierania uwag, opinii i propozycji zmian w postaci papierowej i elektronicznej za pomocą formularza konsultacyjnego dostarczonego:
  1. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Leszno, aleja Wojska Polskiego 21,

05-084 Leszno,

 1. bezpośrednio do Urzędu Gminy Leszno w godzinach pracy Urzędu,
 2. drogą elektroniczną na adres:
 • Zbierania uwag ustnych w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami (pok. nr 21) w Urzędzie Gminy Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno, w godzinach pracy Urzędu ,
 • Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, które odbędzie się 08.2020 r. o godz. 16:00, w świetlicy w Lesznie, ul. Szkolna 10.

 

Projekt uchwały wraz załącznikami i formularzem uwag do pobrania, dostępny będzie od dnia 4.08.2020r.:

 • na stronie konsultacje.gminaleszno.pl,
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Leszno,
 • w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami (pok. nr 21) w Urzędzie Gminy Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno, w godzinach pracy Urzędu.

 

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych podany zostanie do publicznej wiadomości na stronie gminy oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej

 

                                                                                   Wójt Gminy Leszno

 

 

24.07.2020

OBWIESZCZENIE

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Leszno na lata 2020-2030

Wójt Gminy Leszno działając na podstawie art. 17 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.2020 poz. 802), zawiadamia, że w dniu 15.07.2020 r. Rada Gminy Leszno  przyjęła uchwałę nr XXVII/143/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Leszno na lata 2020 – 2030. 

Gminny Program Rewitalizacji stanowić będzie podstawowy dokument określający długofalowy i kompleksowy plan przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym oraz gospodarczym, przestrzenno – funkcjonalnym, technicznym czy środowiskowym na wyznaczonym uchwałą nr XXV/126/2020 Rady Gminy Leszno z dnia 20 maja 2020 r. obszarze rewitalizacji. W procesie rewitalizacji wskazane jest podjęcie działań zmierzających do powstrzymania lub zapobiegania procesom degradacji – zapewnione będzie wsparcie w rozpoczęciu pozytywnych zmian oraz podtrzymywaniu korzystnej sytuacji, aż do momentu osiągnięcia trwałego ożywienia społecznego i gospodarczego.

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Leszno zostanie poddany konsultacjom społecznym, podczas których interesariusze rewitalizacji będą mogli zgłaszać swoje uwagi. Partycypacja społeczna zostanie również zapewniona na wcześniejszych etapach tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji – na etapie pogłębionej charakterystyki obszaru rewitalizacji oraz poprzez zbieranie kart projektów.

 

Wójt Gminy Leszno

 

 

08.07.2020

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY LESZNO

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gawartowa Wola

Na podstawie art. 17 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Leszno Uchwały Nr XXV/127/2020 Rady Gminy Leszno z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gawartowa Wola.

Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, które oznaczono na załączniku graficznym do uchwały, przebiegają:

 • od północy – zaczynając od północno-zachodniego narożnika działki ew. nr 81/6 wzdłuż południowej granicy działki ew. 80/1 (droga powiatowa nr 4114W) do wschodniej granicy działki ew. nr 82/21;
 • od wschodu – w kierunku południowym wschodnimi granicami działek ew. o nr 82/21, 82/11, 82/12, 82/13, 82/14, 82/15 i 82/16;
 • od południa w kierunku zachodnim południową granicą działki ew. nr 82/16;
 • od zachodu – w kierunku północnym zachodnimi granicami działek o nr ew. 82/16, 82/15, 82/14, 82/13, 82/12, 82/11, 82/2, 82/1, 81/5 i 81/6.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) zawiadamia się, że wszczęto postępowanie w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gawartowa Wola.

Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w pokoju nr 21 i można zapoznać się z nią w godzinach pracy Urzędu.

Zainteresowani w terminie do dnia 31 lipca 2020 r. mogą składać wnioski do Wójta Gminy Leszno w formie pisemnej w Punkcie Obsługi Interesantów Urzędu Gminy Leszno lub pocztą na adres: 05-084 Leszno, Al. Wojska Polskiego 21; ustnie do protokołu w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: . Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP (my4cdo1133) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. 

Wnioski powinny zawierać imię, nazwisko i adres Wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości, których dotyczą.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest Wójt Gminy Leszno.

Wójt Gminy Leszno

 

16.04.2020

Ogłoszenie o przedłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Powązki oraz części wsi Korfowe, Szymanówek, Marianów, Wilkowa Wieś i Wilków w gminie Leszno – pomiędzy drogą wojewódzką nr 580 i Kampinoskim Parkiem Narodowym – etap I”.

Ogłoszenie prasa Szymanówek etap I 2 PRZEDŁUŻENIE wylozenia

24.03.2020

Ogłoszenie o przedłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Powązki oraz części wsi Korfowe, Szymanówek, Marianów, Wilkowa Wieś i Wilków w gminie Leszno – pomiędzy drogą wojewódzką nr 580 i Kampinoskim Parkiem Narodowym – etap I”.

Ogłoszenie Szymanówek etap I 2 wylozenie -PRZEDŁUŻENIE

18.03.2020
Informacja Starosty Warszawskiego Zachodniego dotycząca rozpoczęcia pracy geodyzyjnej dotyczącej modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych Gawartowa Wola Informacja

16.03.2020

mpzp_Powazki_Szymanowek_etap_1_rysunek_planu-skompresowany

mpzp_Powazki_Szymanowek_etap_1_prognoza_przyrodnicza

mpzp_Powazki_Szymanowek_etap_1_tekst_planu

 

03.03.2020
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Powązki oraz części wsi Korfowe, Szymanówek, Marianów, Wilkowa Wieś i Wilków w gminie Leszno – pomiędzy drogą wojewódzką nr 580 i Kampinoskim Parkiem Narodowym etap I”.

Wyłożenie ww. projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się od dnia 16.03.2020 r. do dnia 7.04.2020 r. Dokumentacja sprawy będzie wyłożona w Urzędzie Gminy w Lesznie, w pokoju nr 21, w godzinach: poniedziałki: 9:00 – 18:00, wtorki, środy, czwartki: 8:00 – 16:00, piątki 8:00 – 15:00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 30.03.2020 r., w sali konferencyjnej (pokój nr 30) Urzędu Gminy w Lesznie. Początek dyskusji o godz. 18:00.

Projekt ww. planu oraz prognoza udostępnione będą, z dniem rozpoczęcia wyłożenia, również na stronie internetowej www.gminaleszno.pl .

Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Leszno z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 22.04.2020 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu jest Wójt Gminy Leszno.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Uwagi i wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do art. 39 ust.1 pkt 2, 3 i 4, art. 46 pkt.1 oraz art. 54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.04.2020 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Wójt Gminy Leszno. Uwagi można składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Leszno w Kancelarii Urzędu Gminy Leszno, pocztą na adres: 05‑084 Leszno, Al. Wojska Polskiego 21; ustnie do protokołu w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 21) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres , za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi lub wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

www.leszno.bipgminy.pl