1

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021[AKTUALIZACJA]

[Rekrutacja do przedszkoli prowadzona jest zgodnie z harmonogramem. Sekretariaty przedszkoli będą przyjmowały wnioski do 20 marca.]

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021 rozpoczyna się w gminie Leszno 27 lutego. Już od 20 lutego rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które uczęszczają już do przedszkoli gminnych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu w roku szkolnym 2020/2021.

KTO?

Rekrutacja będzie dotyczyć mieszkających na terenie Gminy dzieci, urodzonych w latach 2014-2017 oraz tych, którym odroczono obowiązek szkolny. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.  Dzieci sześcioletnie – urodzone w 2014 roku – zobowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne, mogą jednak na wniosek rodziców, rozpocząć naukę w I klasie szkoły podstawowej. Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują wychowanie przedszkolne.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza gminą Leszno mogą starać się o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole/szkoła będzie miało wolne miejsca.

GDZIE?

Rekrutację prowadzić będą:

  • Publiczne Przedszkole Nr 1 w Lesznie im. „Leśnych Skrzatów”, ul. Polna 22;
  • Publiczne Przedszkole Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej w Zaborowie, ul. Szkolna 6;
  • Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zaborowie, ul Stołeczna 182.

 JAK?

Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej.  Prowadzone jest ono w terminach określonych w harmonogramie.

Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych – jednorodnych wiekowo lub mieszanych, uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wolne miejsca w danym przedszkolu, na wniosek rodziców/prawnych opiekunów. Wypełniony wniosek podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka. Podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym, Za sprawdzenie poprawności i przyjęcie wniosku oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola.

Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów oraz oświadczenia, dotyczące spełniania kryteriów lokalnych. Oświadczenia o wielodzietności oraz o samotnym wychowywaniu dziecka składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdym przedszkolu/szkole wskazanej we wniosku.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

  • wzywać rodziców/prawnych opiekunów do przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
  • zwrócić się do Wójta Gminy o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola/szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu i podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/szkoły.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA_2020-2021

Wzór OŚWIADCZENIA_O_MIEJSCU_ZAMIESZKANIA

Wzór OŚWIADCZENIA_O_ROZLICZANIU_PODATKU

Wzór OŚWIADCZENIA_O_SAMOTNYM WYCHOWYWANIU

Wzór OŚWIADCZENIA_O_WIELODZIETNOŚCI

Wzór OŚWIADCZENIA_O_ZATRUDNIENIU

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com