1

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”

Program jest skierowany do mieszkańców, którzy oczekują wsparcia finansowego przy termomodernizacji budynku, wymianie źródła ciepła czy też instalacji paneli fotowoltaicznych. Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i do 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

Poziom dofinansowania zależny jest od dochodu wnioskodawcy. Poniżej infografika przedstawiająca, na co można uzyskać dotacje, wymieniając źródło ciepła lub przeprowadzając termomodernizację budynku.

Podstawowy poziom dofinansowania

Podwyższony poziom dofinansowania

• wymiana źródła ciepła na pompę ciepła (typu powietrze/woda lub gruntowa)
• wentylacja mechaniczna
• termomodernizacja
• dokumentacja
• wymiana źródła ciepła
• wentylacja mechaniczna
• termomodernizacja
• dokumentacja
25 000 zł + 5 000 zł fotowoltaika 32 000 zł + 5 000 zł fotowoltaika

Roczny dochód beneficjenta nie może przekraczać 100 000 zł.

Wnioskodawcy dzielą się na dwie grupy:

 • Uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania (na podstawie oświadczenia o dochodzie; wymagane jest podanie podstawy wyliczenia),
 • Uprawnieni do podwyższonego dofinansowania, gdy przeciętny miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekracza:

– 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
– 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
Zaświadczenie o dochodzie wydawane jest przez Urząd Gminy w Lesznie.

Kliknij tu, aby powiększyć tabelkę 

Umów wizytę w Punkcie Konsultacyjnym w Lesznie

Po wysłaniu wiadomości proszę poczekać na odpowiedź.

W Punkcie Konsultacyjnym mieszkańcy otrzymają informację o warunkach Programu oraz pomoc w przygotowaniu wniosku i rozliczenie przyznanego dofinansowania.

Wnioski zostaną przekazane do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Do złożenia wniosku w programie „Czyste Powietrze” niezbędne są:

 1. aktualny adres e-mailowy (konieczny do utworzenia konta na portalu www.portal.wfosigw.pl jest pierwszym krokiem w procedurze aplikowania o dofinansowanie oraz do złożenia wniosku),
 2. PESEL swój oraz współmałżonka/współmałżonki,
 3. numer księgi wieczystej,
 4. numer działki,
 5. przybliżony rok wystąpienia o pozwolenie na budowę,
 6. powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego w m2,
 7. wartość dochodu/rodzaj PIT,
 8. numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania,
 9. dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego (jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta – np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku),
 10. zaświadczenie wydane zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez organ właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy, nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, wskazujące przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy (w wypadku podwyższonego poziomu dofinansowania),
 11. załącznik zawierający oświadczenia:
 • współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia ujętego w niniejszym wniosku o dofinansowanie (jeśli budynek/lokal mieszkalny jest objęty współwłasnością);
 • współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań (jeśli wnioskodawca posiada ustawową wspólność majątkową),
 1. jeżeli inwestycja została już rozpoczęta, data wystawienia pierwszej faktury,
 2. w wypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego – liczba ha przeliczeniowych (informacja widnieje na decyzji podatkowej),
 3. w wypadku prowadzenia działalności gospodarczej – powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie tej działalności,
 4. w wypadku ubiegania się o dofinansowanie na termomodernizację budynku – liczba m2 okien, drzwi, orynnowania, materiałów budowlanych wykorzystanych do np. ocieplenia ścian.

Pobierz wniosek – „Czyste Powietrze”

Kwestionariusz – „Czyste Powietrze”

Punkt jest czynny w godzinach pracy Urzędu Gminy. Informacje telefoniczne są udzielane pod numerami telefonów:

 22 487 11 04
 22 487 11 09

Infografiki oraz część treści pochodzi z prezentacji pobranej ze strony internetowej: www.wfosigw.pl

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com