Warto wiedzieć

W tym miejscu publikować będziemy odpowiedzi na najczęściej zgłaszane do Urzędu Gminy pytania

Pismo wójta gminy Leszno i burmistrza Błonia do marszałka województwa w sprawie budowy Drogi Dla Rowerów wzdłuż Drogi Wojewódzkiej nr 579.

Czytaj tu –> DDR 579

Odpowiedź –> od Marszałka

Prośba o doprecyzowanie zakresu projektu wysłana 21.02.2023 –> do Marszałka

Co z realizacją projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza? 

5 października otrzymaliśmy odpowiedź od Marszałka Województwa Mazowieckiego (kliknij w link) 

W sprawie zróżnicowania opłat za wodę 

Pismo do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (kliknij w link)   

Odpowiedz od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

W sprawie refundowanych świadczeń stomatologicznych

Pismo mieszkańców gminy do wójta w sprawie świadczeń stomatologicznych   (kliknij w link) 

Pismo wójta gminy do dyrektora Narodowego Funduszu Zdrowia  w sprawie refundowanych świadczeń stomatologicznych  (kliknij w link) 

Odpowiedz na pismo, w skrócie: brak oferentów. (kliknij w link)

 

O uciążliwych przerwach w dostawie prądu [aktualizacja 28.10.2022]

Podsumowanie spotkania wójta z przedstawicielami PGE Dystrybucja, które obyło się w poniedziałek 17 października w UG  –> PGE Leszno

Dotyczy podsumowania spotkania wójta gminy Leszno z Sylwestrem Szczensnowiczem, dyrektorem generalnym PGE Dystrybucja (oddział w Warszawie) –>skan pisma od PGE

Wyjaśnienia PGE Dystrybucja w sprawie jesiennych braków dostaw prądu na terenie gminy Leszno –> skan pisma od PGE

Wyjaśnienie dotyczące ulicy Podleśnej w Grądach

Pierwszą fazę projektowania ulicy Podleśnej w Grądach stanowiła koncepcja rozwiązań drogowych z 2019 roku. Koncepcja ta uwzględniała chodnik na całej długości drogi.

Jednak za skrzyżowaniem z ulicą Górną chodnik zgodnie z obowiązującymi przepisami nie spełniał wymaganych parametrów.

Zgodnie z przepisami szerokość chodnika usytuowanego bezpośrednio przy jezdni nie powinna być mniejsza niż 2 metry.

W koncepcji chodnik na tym odcinku miejscami był zawężony do 0,75 metra.

Na odcinku od ulicy Leśnej do alei Grabowej, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, chodnik musiał być zlokalizowany w pasie przewidzianym na poszerzenie drogi, stanowiącym wówczas prywatne działki.

Kolejnym etapem było uzyskanie uzgodnień, w tym opinii dla geometrii drogi. Geometria drogi musi być zaopiniowania w:

  • Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie – Departament Nieruchomości i Infrastruktury,
  • Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

W związku z zawężonym chodnikiem Starosta Warszawski Zachodni narzucił konieczność uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Gmina wystąpiła z wnioskiem do Starosty dnia 10.03.2020 r. Starosta wnioskiem z dnia 20.04.2020 r. wystąpił do Ministra Infrastruktury. Minister Infrastruktury odmówił udzielenia upoważnienia Staroście Warszawskiemu Zachodniemu do wyrażenia zgody na odstępstwo i w dniu 26.06.2020 r. do gminy wpłynęło postanowienie o odmowie.

W związku z tym, aby uzyskać pozytywną opinię geometrii drogi, w końcowej fazie projektu w miejscu zawężonego chodnika zostało zaprojektowane utwardzone pobocze.

Projekt nie obejmował chodnika na odcinku od ulicy Leśnej do alei Grabowej ze względu na długą procedurę przejęcia działek pod poszerzenie drogi. Dokumentacja obejmująca budowę chodnika od ulicy Leśnej została sporządzona dopiero w lutym 2021 roku, już po podpisaniu umowy z wykonawcą robót.

Projekt budowlany przebudowy ulicy Podleśnej nie obejmuje usytuowania urządzeń na prywatnej działce nr 227 w Grądach, na której zlokalizowany jest rów. Ze względu na technologię robót wykonanie ściany czołowej przepustu od strony wlotu wymagało wejścia na teren tej działki. Na działce miały odbywać się tylko prace asekuracyjne i montażowe szalunków, wykonywane przez pracowników.

Konieczne było zakotwiczenie wypory szalunku ścianki czołowej. Po wylaniu i związaniu betonu nastąpiłoby rozebranie szalunków i wszystkich innych elementów niezbędnych w pracach.

Gmina w ramach wykonywanych prac zaproponowała właścicielowi wyczyszczenie rowu i wykonanie umocnienia betonowymi płytami ażurowymi na szerokości rowu oraz na skarpach. Naruszona skarpa w takcie robót, po ich zakończeniu, miała być odtworzona. Mimo początkowej zgody właściciel nie zgodził się na wykonanie prac.

Rów ten nie jest objęty działalnością spółki wodnej, zgodnie z art. 205 ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2021 poz. 624), utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy do właścicieli działki. Prace polegające na wyczyszczeniu i umocnieniu rowu wykonane przez gminę byłyby korzystne dla właścicieli działki.

Należy również podkreślić, że od strony wylotu, od strony działki numer ewidencyjny 38/1 w Lesznie została już wykonania ściana czołowa o długości 6 m, bez żadnych problemów z właścicielem działki.

W związku z tym, że właściciele działki numer ewidencyjny 227 w Grądach złożyli odwołanie do Wojewody Mazowieckiego od wydanej decyzji Starosty Warszawskiego Zachodniego o niezbędności wejścia w teren w celu wykonania prac (decyzja nr 736/2021 z dnia 05.10.2021 r.), roboty na ulicy Podleśnej zostały wstrzymane.

Nieprawdziwe pogłoski

W związku z nieprawdziwymi informacjami, rozpowszechnianymi w internecie, uspokajamy:

w Gawartowej Woli (ani w żadnej innej części gminy Leszno) nie jest planowane utworzenie składowiska odpadów, opału ani złomowiska.

Poniżej publikujemy wyjaśnienie, przesłane w tej sprawie przez wójta gminy Leszno już miesiąc temu do sołtys Gawartowej Woli:

Pismo do sołtys wsi Gawartowa Wola

O uciążliwych przerwach w dostawie prądu

[AKTUALIZACJA: Odpowiedz PGE w sprawie awarii z 13.07.2020 ]

Wójt Gminy Leszno konsekwentnie interweniuje u dostawcy energii elektrycznej, PGE, w związku z częstymi przerwami prądu w naszej gminie. W październiku 2019 roku PGE poinformowało, iż zamierza w najbliższym czasie zastąpić część linii napowietrznych liniami podziemnymi. Pierwsza inwestycja – polegająca na podłączeniu centrum Leszna za pomocą dwóch linii kablowych o łącznej długości 12 km bezpośrednio do stacji w Piorunowie – ma być ukończona w 2020 roku (patrz: http://www.archiwum.gminaleszno.pl/aktualnosci/spotkanie-w%C3%B3jta-z-przedstawicielami-pge-dystrybucja.html).

Poniżej przedstawiamy niektóre z pism Wójta Gminy Leszno w tej sprawie:

Minister Energii Pani Poseł

PGE#1 PGE#2 PGE#3 PGE#4 PGE#5 PGE#6

O udostępnieniu danych osobowych mieszkańców Poczcie Polskiej

Szanowni Państwo

Mail Poczty Polskiej, dotyczący udostępnienia danych osobowych, który od wczoraj wywołuje gorące dyskusje, nie ma podstawy prawnej. Dlatego też uspokajam, że na jego podstawie nie przekażę żadnych danych osobowych naszych mieszkańców.

Pozdrawiam

Wójt Gminy Leszno
Grzegorz Banaszkiewicz

O możliwej lokalizacji inwestycji drogowych i kolejowych CPK

Urząd Gminy nie był dotąd ani informowany, ani pytany o opinię na temat Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dyskusja wokół tych zagadnień jest jednak na bieżąco śledzona przez pracowników właściwych komórek Urzędu. Do tej pory nie opublikowano konkretnych propozycji lokalizacji planowanych inwestycji, drogowych czy kolejowych, a jedynie ich tzw. korytarze. Kiedy tylko rozpoczną się konsultacje, dotyczące konkretnych projektów, władze Gminy przedstawią swoją opinię na ich temat.

 

Goniec

Co roku Urząd Gminy ponosił wysokie koszty wysyłania decyzji podatkowych listami poleconymi. W celu minimalizacji tych kosztów, od 6 lutego br. korespondencja urzędowa do adresatów, zamieszkałych w granicach administracyjnych Gminy Leszno, będzie doręczana przy udziale gońca. Z szacunkowych obliczeń wynika, że zatrudnienie gońca przyniesie 40 tysięcy złotych oszczędności.

 

O podatkach

W związku z licznymi zapytaniami, dlaczego niektóre grunty opodatkowane są podatkiem od nieruchomości, a inne podatkiem rolnym –  i co za tym idzie, różnią się one od siebie znacząco kwotą należnego podatku – wyjaśniamy:

Wszystkie grunty podlegają opodatkowaniu jednym z trzech podatków: od nieruchomości, rolnym lub leśnym. Podatkiem rolnym są objęte grunty, sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej, niż działalność rolnicza. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej, niż działalność leśna. Wszystkie pozostałe grunty są opodatkowane podatkiem od nieruchomości.

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny ustalany jest zatem w oparciu o dane wynikające z ewidencji gruntów i budynków. Organ podatkowy zobowiązany jest ustalić wymiar podatku biorąc pod uwagę kwalifikację tych gruntów oraz ich powierzchnię. Oznacza to, że Wójt Gminy działając jako organ podatkowy przy ustalaniu podatku od gruntu musi uwzględniać dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków i naliczać stawkę podatku zgodnie z tymi danymi. Każda zmiana wprowadzona do tej ewidencji skutkuje zmianą w opodatkowaniu danego gruntu. Przykładowo, jeśli grunty sklasyfikowane jako „grunty orne” oznaczone w ewidencji symbolem „R” zostaną zamienione na „tereny mieszkaniowe” oznaczone symbolem „B”, to grunt ten przestanie być opodatkowany podatkiem rolnym i należny będzie od niego podatek od nieruchomości.

Jeżeli podatnik kwestionuje ujawnione w ewidencji dane, to powinien wszcząć procedurę ich zmiany, kierując wniosek do właściwego organu, tj. do Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim.

 

Czy w Urzędzie Gminy w tej kadencji wzrosło zatrudnienie? [aktualizacja 2021]

Nie. Liczba osób, zatrudnionych w Urzędzie 19 listopada 2018 roku (dzień zaprzysiężenia Grzegorza Banaszkiewicza jako Wójta Gminy Leszno) oraz w dniu 31 stycznia 2020 roku prezentuje się następująco:

  19.11.2018 31.01.2020
stanowiska urzędnicze 44 43
na zastępstwo 0 1
stanowiska pomocnicze i obsługi 21 19
konserwatorzy OSP 5 5
osoby zatrudnione w ramach robót publicznych z dofinansowaniem z Urzędu Pracy 4 0
     
RAZEM: 74 68

 

  19.11.2018 04.01.2021
stanowiska urzędnicze 44 43
na zastępstwo 0 1
stanowiska pomocnicze i obsługi 21 18
konserwatorzy OSP 5 5
osoby zatrudnione w ramach robót publicznych z dofinansowaniem z Urzędu Pracy 4 0
     
RAZEM: 74 67