KALENDARZ GMINY LESZNO 2022

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Zdjęcie stycznia autorstwa Pana Adriana Siemieniaka

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „KALENDARZ GMINY LESZNO 2022”

OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „KALENDARZ GMINY LESZNO 2022” jest lokalny portal informacyjno-kulturalny WOKÓŁ KAMPINOSU.pl oraz Urząd Gminy w Lesznie.
2. Cele Konkursu:

  1. a) promowanie walorów przyrodniczych najbliższej okolicy czyli terenów położonych w granicach Gminy Leszno,
  2. b) rozbudzanie wśród lokalnej społeczności zainteresowania przyrodą własnego regionu,
  3. c) rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości dzieci, młodzieży i dorosłych w dziedzinie fotografii,
  4. d) zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas natury oraz jej ochrony.

3. Przedmiotem Konkursu są fotografie wykonane na terenie Gminy Leszno przez jej mieszkańców.
4. Tematem Konkursu jest prezentacja i promowanie walorów polskiej przyrody, flory, fauny oraz zabytków i miejsc pamięci na terenie Gminy Leszno.
5. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy, WOKÓŁ KAMPINOSU.pl oraz na stronach FB organizatorów..
7. Członkowie rodzin organizatorów nie mogą brać udziału w Konkursie.

PRZYJMOWANIE PRAC
1. Udział w konkursie jest bezpłatny.
2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie cztery zdjęcia w każdym miesiącu.
3. Terminarz:
• przyjmowanie prac fotograficznych do konkursu: do końca każdego miesiąca,
• powołanie jury i ocena zgłoszonych fotografii: pierwszy tydzień kolejnego miesiąca ( z wyjątkiem listopada i grudnia)

• na zdjęcia listopadowe i grudniowe czekamy do 5 listopada 2021r.
• wręczenie nagród za wyróżnione prace – po indywidualnym kontakcie.
4. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi.
5. Fotografie należy nadesłać w formie elektronicznej na adres: z dopiskiem „KALENDARZ GMINY LESZNO 2022”.
7. Prace wyróżnione będą wymagały wypełnionego formularza rejestracyjnego, który stanowi Załącznik nr 1.
8. Nadesłane fotografie należy opisać według następującego wzoru: Imię_Nazwisko_Miesiąc _Tytuł zdjęcia.
9. Zdjęcia muszą być zrobione w poziomie i zapisane w formacie JPG, PNG, RAW. Minimalna rozdzielczość zdjęcia musi wynosić 250 dpi.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów.
11. Każdy uczestnik Konkursu przesyłając fotografię zgodnie z treścią ust. 5 wyżej, udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z fotografii na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego regulaminu.

JURY
1. Organizator powołuje Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”.
2. Wszystkie zdęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury.
3. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

NAGRODY
1. Dwanaście zwycięskich prac konkursowych, zostaną umieszczone w kalendarzu na 2022 rok, wydanym przez Gminę Leszno oraz nagrodzone upominkami promocyjnymi.
2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk o laureatach konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w prasie, mediach i Internecie.
3. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody drogą poczty elektronicznej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej organizatorów.
2. Wyróżniony uczestnik Konkursu przez wypełnienie formularza (zał. 1 ) oświadcza, że: 

a) jest autorem załączonych fotografii,

b) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii, które to jako utwory fotograficzne pozbawione są jakichkolwiek wad prawnych i nie są obciążone prawami i roszczeniami osób trzecich;

c) zgadza się na opublikowanie zdjęć na stronie www.wokolkampinosu.pl oraz www.gminaleszno.pl oraz na FB. w czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu.

3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

4. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają sobie prawo natychmiastowej dyskwalifikacji fotografii w przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.

6. Organizatorzy nie roszczą sobie przeniesienia praw autorskich ani majątkowych do nadesłanych prac, pozostają one własnością intelektualną autorów.

7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych. Podanie danych (które w przypadku braku wyrażenia w/w zgód, będą przetwarzane w celu wykonania w/w obowiązków związanych z Konkursem oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników Konkursu) jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie.

8. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 4 stycznia 2021 roku.

9.Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów.