Czyste powietrze

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

15.07.2022

Prefinansowanie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (dalej: „WFOŚiGW”) ogłasza, że od dnia 15 lipca 2022 r. ulegnie zmianie program priorytetowy „Czyste Powietrze” (dalej: Program”).

Zmiana umożliwi Beneficjentom uprawnionym do podwyższonego lub  najwyższego poziomu dofinansowania otrzymanie prefinansowania przedsięwzięcia (wypłaty części kwoty dotacji w formie zaliczki).

Prefinansowanie będzie mogło być wypłacone na podstawie umowy dotacji z prefinansowaniem, zawartej z Beneficjentem uprawnionym do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania, zgodnie z obowiązującym po zmianie:

 • Programem,
 • wzorem formularza wniosku o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem wraz instrukcją wypełniania,
 • Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Warunki dotacji z prefinansowaniem

 • Możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.
 • Termin realizacji przedsięwzięcia, na które udzielona została dotacja z prefinansowaniem wynosi 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.
 • Złożenie wniosku o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem (UWAGA! osobny wzór wniosku).
 • Wymagane jest załączenie do wniosku o dofinansowanie podpisanej umowy z wykonawcą na realizację określonego zakresu przedsięwzięcia z opcją prefinansowania. Przewidziano, że możliwe jest zawarcie nie więcej niż 3 umów z wykonawcami z opcją prefinansowania. Pozostałe środki z przysługującej dotacji przekazane zostaną na podstawie przedstawionych dokumentów rozliczeniowych.
 • Środki prefinansowania zostaną wypłacone na rzecz Beneficjenta na rachunek wykonawcy w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie z Beneficjentem lecz nie wcześniej niż 14 dni przed datą rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy Beneficjenta z wykonawcą.
 • Pozostałe środki należnej dotacji będą wypłacane na podstawie przedstawionych dokumentów rozliczeniowych załączonych do wniosku o płatność w maksymalnie 3 częściach.

Dla kogo prefinansowanie?

Prefinansowanie będą mogli otrzymać wnioskodawcy uprawnieni do otrzymania podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania w ramach Części 2) i Części 3) Programu.

Uwaga: Przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu nie dotyczą budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.

Gdzie składać wnioski?

Wnioski o dofinasowanie w formie dotacji z prefinansowaniem w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: Program) należy składać do WFOŚiGW obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny, którego dotyczy przedsięwzięcie.

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem można składać wyłącznie poprzez system Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl

 • wyłącznie w wersji elektronicznej, gdy wnioskodawca dysponuje podpisem elektronicznym (podpis kwalifikowany lub profil zaufany),
 • w przypadku braku podpisu elektronicznego, konieczne jest dostarczenie również wersji papierowej wniosku z wymaganymi podpisami.

Wersje papierowe wniosków o dofinasowanie można dostarczać:

 • za pośrednictwem gmin, które zawarły porozumienia w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze” z WFOŚiGW, lub
 • poprzez nadanie do właściwego WFOŚiGW w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (w latach 2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu tej ustawy pełni Poczta Polska S.A.) lub
 • bezpośrednio do właściwego WFOŚiGW.

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Wnioski o dofinansowanie złożone przed wejściem w życie opisanej powyżej zmiany Programu rozpatrywane będą na podstawie Programu i pozostałych dokumentów programowych oraz wzorów w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia wniosku.

Nie jest możliwa korekta wniosku o dofinansowanie (w rozumieniu § 2 ust. 20 Regulaminu naboru wniosków) złożonego w ramach Części 2) albo Części 3) Programu przed dniem 15.07.2022 r. zmieniająca warunki dofinansowania na dotację z prefinansowaniem. Jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie przed dniem 15.07.2022 r., ale nie zawarł umowy o dofinansowanie, może wycofać wniosek i złożyć go ponownie na nowych warunkach Programu, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych w Programie.

Zmiana Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Od dnia 15.07.2022 r. wprowadza się do Programu zmiany, dotyczące prefinansowania przedsięwzięć oraz wzrost maksymalnych kwot dotacji dla przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów Części 2) Programu do 47 000 zł  i Części 3) Programu do 79 000 zł.

W konsekwencji wprowadzonych zmian Programu, część dokumentów programowych uległa zmianie, w tym:

 • Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”,
 • Wzór Wniosku o płatność oraz instrukcja jego wypełniania.
 • Wzór pełnomocnictwa do wykorzystania, dostępny w Portalu Beneficjenta wfośigw oraz serwisie gov.pl na: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze.

Opracowano wzór Wniosku o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem w ramach Programu oraz wymaganych załączników oraz instrukcję jego wypełniania.

źródło informacji: www.wfosigw.pl 

29.03.2022

 

Uchwała antysmogowa Mazowsze

17.11.2021
Program jest skierowany do mieszkańców, którzy oczekują wsparcia finansowego przy termomodernizacji budynku, wymianie źródła ciepła czy też instalacji paneli fotowoltaicznych. Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i do 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

Poziom dofinansowania zależny jest od dochodu wnioskodawcy. Poniżej infografika przedstawiająca, na co można uzyskać dotacje, wymieniając źródło ciepła lub przeprowadzając termomodernizację budynku.

Podstawowy poziom dofinansowania

Podwyższony poziom dofinansowania

• wymiana źródła ciepła na pompę ciepła (typu powietrze/woda lub gruntowa)
• wentylacja mechaniczna
• termomodernizacja
• dokumentacja
• wymiana źródła ciepła
• wentylacja mechaniczna
• termomodernizacja
• dokumentacja
25 000 zł + 5 000 zł fotowoltaika 32 000 zł + 5 000 zł fotowoltaika

Roczny dochód beneficjenta nie może przekraczać 100 000 zł.

Wnioskodawcy dzielą się na dwie grupy:

 • Uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania (na podstawie oświadczenia o dochodzie; wymagane jest podanie podstawy wyliczenia),
 • Uprawnieni do podwyższonego dofinansowania, gdy przeciętny miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekracza:

– 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
– 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
Zaświadczenie o dochodzie wydawane jest przez Urząd Gminy w Lesznie.

Kliknij tu, aby powiększyć tabelkę 

Umów wizytę w Punkcie Konsultacyjnym w Lesznie

Po wysłaniu wiadomości proszę poczekać na odpowiedź.


  W Punkcie Konsultacyjnym mieszkańcy otrzymają informację o warunkach Programu oraz pomoc w przygotowaniu wniosku i rozliczenie przyznanego dofinansowania.

  Wnioski zostaną przekazane do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  Do złożenia wniosku w programie „Czyste Powietrze” niezbędne są:

  1. aktualny adres e-mailowy (konieczny do utworzenia konta na portalu www.portal.wfosigw.pl jest pierwszym krokiem w procedurze aplikowania o dofinansowanie oraz do złożenia wniosku),
  2. PESEL swój oraz współmałżonka/współmałżonki,
  3. numer księgi wieczystej,
  4. numer działki,
  5. przybliżony rok wystąpienia o pozwolenie na budowę,
  6. powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego w m2,
  7. wartość dochodu/rodzaj PIT,
  8. numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania,
  9. dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego (jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta – np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku),
  10. zaświadczenie wydane zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez organ właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy, nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, wskazujące przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy (w wypadku podwyższonego poziomu dofinansowania),
  11. załącznik zawierający oświadczenia:
  • współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia ujętego w niniejszym wniosku o dofinansowanie (jeśli budynek/lokal mieszkalny jest objęty współwłasnością);
  • współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań (jeśli wnioskodawca posiada ustawową wspólność majątkową),
  1. jeżeli inwestycja została już rozpoczęta, data wystawienia pierwszej faktury,
  2. w wypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego – liczba ha przeliczeniowych (informacja widnieje na decyzji podatkowej),
  3. w wypadku prowadzenia działalności gospodarczej – powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie tej działalności,
  4. w wypadku ubiegania się o dofinansowanie na termomodernizację budynku – liczba m2 okien, drzwi, orynnowania, materiałów budowlanych wykorzystanych do np. ocieplenia ścian.

  Pobierz wniosek – „Czyste Powietrze”

  Kwestionariusz – „Czyste Powietrze”

  Punkt jest czynny w godzinach pracy Urzędu Gminy. Informacje telefoniczne są udzielane pod numerami telefonów:

   22 487 11 04
   22 487 11 09

  Infografiki oraz część treści pochodzi z prezentacji pobranej ze strony internetowej: www.wfosigw.pl