GKRPA

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lesznie została powołana przez Wójta Gminy Leszno.

Swoje działania opiera o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, roczny plan pracy, regulamin GKRPA oraz aktualne regulacje prawne. Funkcjonuje w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2019.00.2277).

Zgodnie z art. 4 ust 1 ww. ustawy do kompetencji Gminnej Komisji należą
w szczególności zadania tj. :

1) Podejmowanie działań mających na celu zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych współuzależnionych,
w tym:

 • dokonywanie analizy potrzeb w tym zakresie.

2) Udzielanie osobom uzależnionym i członkom ich rodzin pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą
w rodzinie:

 • przyjmowanie wniosków o zastosowanie leczenia lub objęcie terapią,
 • motywowanie i zobowiązywanie do podjęcia leczenia odwykowego,
 • kierowanie do biegłych w przedmiocie orzekania o uzależnieniu,
 • kierowanie spraw do sądu o wydanie orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 • podejmowanie działań zmierzających zapobieganiu przemocy w rodzinie,
 • kierowanie osób uzależnionych i uwikłanych w przemoc domową do specjalistów i instytucji świadczących usługi specjalistyczne,
 • inicjowanie działań zmierzających do animacji i aktywizacji środowiska lokalnego w niesienie pomocy osobom z problemem alkoholowym i problemem przemocy,
 • inicjowanie i organizacja szkoleń, debat i konferencji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie,
 • organizowanie pomocy dzieciom ze środowisk zagrożonych marginalizacją,
  ze szczególnym uwzględnieniem problemów alkoholowych.

3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy:

 • inicjowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,
 • inicjowanie i prowadzenie kampanii informacyjnych skierowanych do społeczności lokalnej,
 • poodejmowanie działań o charakterze edukacyjnym ze szczególnym naciskiem na promocję zdrowego stylu życia, kierowanych do dzieci i młodzieży,
 • wspieranie realizacji pozalekcyjnych programów sportowych, opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

4) Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia dostępności alkoholu:

 • prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych,
 • podejmowanie działań wobec firm prowadzących reklamę napojów alkoholowych w sposób niezgodny z przepisami,
 • podejmowanie działań informacyjnych i profilaktycznych skierowanych do kierowców pojazdów mechanicznych,
 • prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

5) Współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi w rozwiązywaniu problemów uzależnień i przemocy w rodzinie:

 • organizacja i współorganizacja szkoleń, debat, konferencji i imprez profilaktycznych,
 • prowadzenie działań o charakterze interdyscyplinarnym w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków problemów uzależnień i przemocy.

 

Skład Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

Przewodniczący – Jarosław Wróblewski

Wiceprzewodnicząca- Barbara Pszczółkowska

Członek/ sekretarz – Joanna Nowak

Członkowie Komisji pełnią dyżury dla interesantów w każdy czwartek
w godzinach 16:30 – 17:30 w siedzibie GKRPA ul. Tuwima 16, 05-084 Leszno.

Działania podejmowane przez Komisję wykonywane są we współpracy
z Pełnomocnikiem Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, policją, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, prokuraturą, sądami oraz innymi podmiotami, w zakresie niezbędnym do realizacji swoich zadań.

 

PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY LESZNO

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapewnia wsparcie informacyjno- psychologiczne poprzez prowadzenie Punktu Konsultacyjno- Informacyjnego ds. uzależnień i przemocy w rodzinie, w ramach którego udzielane są porady i konsultacje telefoniczne oraz bezpośrednie.

Dyżury specjalistów:

 • Terapeuta ds. uzależnień – wtorek w godz. 14.30 – 19.30, tel. 733 936 787
 • Psycholog – środa w godz. 17.00 – 20.00, 519 803 925
 • Specjalista ds. przemocy – poniedziałek w godz. 17.00 – 19.00 oraz w piątek w godz. 9.00 – 11.00, tel; 519 803 926

 

Sprawy związane z pracą Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prosimy kierować pod numer telefonu (22) 725 81 55 lub drogą elektroniczną na adresy: lub