Komunikaty urzędowe

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

18 maja

Zapraszamy do śledzenia transmisji z obrad Rady Gminy Leszno podczas XXV sesji, która odbędzie się w trybie zdalnym w najbliższą środę o godzinie 17.30. W porządku obrad znajdą się m.in. uchwały:

1. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok dotyczące:

– zwiększenia wydatków na oświetlenie ulic, placów i dróg na kwotę 25 684,52 zł z przeznaczeniem na wymianę uszkodzonych słupów oświetlenia ulicznego oraz elementów zegarów astronomicznych i fotokomórek,

– zwiększenia wydatków na kwotę 12 066,00 zł w celu zapewnienia środków na wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

  • projekt budowy punktów świetlnych w Janinie,
  • projekt budowy punktów świetlnych w ulicy Leśnej w Lesznie (od ulicy Tuwima w stronę ulicy Podleśnej),
  • projekt budowy punktów świetlnych w ulicy Ogrodowej w Zaborowie,

– zwiększenia planu wydatków o kwotę 16 000,00 zł na usuwanie azbestu w związku z dużą liczbą wniosków o odbiór i demontaż. Po zmianie plan wydatków wynosi 31 000,00 zł i jest to wkład własny Gminy, który stanowi 60% wszystkich kosztów utylizacji azbestu. Pozostałe 40% pochodzi z dotacji  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

2. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Leszno, dotyczy  sołectw Gawartowa Wola, Leszno Południe oraz Zaborowa;

3. w sprawie formalnej likwidacji oddziałów przedszkolnych w Czarnowie, które w rzeczywistości nie funkcjonują od roku szkolnego 2015/2016;

4. w sprawie nadania nazwy ulicy „ulica Jarzębinowej” we wsi Powązki;

5. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gawartowa Wola. Obszar, dla którego będzie sporządzony plan, nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

6. w sprawie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Leszno za 2019 rok;

Plan prac komisji opiniujących projekty uchwał na najbliższa sesję jest dostępny:

www.leszno.bipgminy.pl

 

21 kwietnia Zaproszenie na sesję Rady Gminy
23.04.2020 z BIP obwieszczenie 23.04

21 luty

„Na podstawie art. 19a. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie publikujemy ofertę od Stowarzyszenia „Logopedica Dzieciom”, dotyczącą organizacji konferencji „Portret Współczesnego Ucznia”

Treść pełnej oferty dostępna jest na BIP: www.leszno.bipgminy.pl