Pomagamy uchodźcom z Ukrainy [wpis aktualizowany]

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

 Ulotka informacyjna_UA🇺🇦 Ulotka informacyjna_PL🇵🇱

22.03
Pracodawca, który zatrudni obywatela Ukrainy ma jeden obowiązek do wypełnienia – zgłoszenie tego faktu w ciągu 14 dni do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Na stronie www.praca.gov.pl dostępny jest specjalny wniosek elektroniczny – kafelek „Zatrudnianie cudzoziemców”.

 

Następnie należy wybrać kafelek „Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy”. Należy wybrać urząd pracy, do którego zostanie złożony wniosek.


18.03

Od 21 marca mieszkańcy gminy Leszno, którzy zapewnili wyżywienie i zakwaterowanie obywatelom Ukrainy przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa będą mogli składać wnioski o świadczenie pieniężne.

Świadczenie jest przeznaczone również dla obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Pomoc materialna nie przysługuje, jeżeli:

 • za osobę objętą zakwaterowaniem na wskazany okres wypłacono już świadczenia,
 • za okres, którego dotyczy wniosek podmiot otrzymał dodatkowe wynagrodzenie, w tym za wynajem,
 • warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi;
 • we wniosku o przyznanie świadczenia podano nieprawdę.

Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

Wysokość świadczenia pieniężnego wynosi 40 zł na osobę dziennie. Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłuższy niż 60 dni i jest wypłacane z dołu. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą wojewody.

Wniosek o świadczenie pieniężne będzie można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lesznie, al. Wojska Polskiego 21,

 •  elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej – e-PUAP (wniosek taki opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniania z wykorzystaniem Profilu Zaufanego),
 • pocztą z dopiskiem „świadczenie pieniężne” na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno.

Wniosek jest rozpatrywany w terminie jednego miesiąca od dnia jego złożenia w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Ubiegający się o świadczenie pieniężne składa oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

_________________

W celu usprawnienia obsługi, wnioski o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego są przyjmowane wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty. Można to zrobić osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta lub telefonicznie pod numerem 22 487 11 02.

Jak otrzymać PESEL

 • Najpierw trzeba umówić wizytę w urzędzie.
 • Przy składaniu wniosku o nadanie numeru PESEL obywatele Ukrainy i członkowie ich rodzin są zobowiązani dołączyć fotografię.
 • Podczas składania wniosku od osoby, której dotyczy wniosek, pobierane będą również odciski palców. Nie dotyczy to dzieci do lat 12. 
 • Fotografia powinna być kolorowa, o wymiarach 35×45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, obejmująca wizerunek osoby od wierzchołka głowy do górnej części barków – tak, aby twarz zajmowała 70-80% fotografii.
 • Papierowy wniosek składa się osobiście. 
 • Wniosek jest bezpłatny.
 • Wniosek wypełnia osoba, która ubiega się o PESEL albo urzędnik na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę.
 • Należy mieć ze sobą dokument, na podstawie którego przekroczyły granicę (paszport biometryczny, ukraiński paszport wewnętrzny, Kartę Polaka, akt urodzenia w przypadku dzieci).
 • Do wniosku o nadanie numeru PESEL musi być dołączona kopia dokumentu, na podstawie którego zostanie ustalona tożsamość wnioskującego. Aby przyspieszyć procedury, osoby mające taką możliwość mogą przy składaniu wniosku wraz z oryginałem przedstawić kserokopię dokumentu tożsamości.
 • Składając wniosek warto podać swój adres mailowy i numer telefonu oraz wyrazić zgodę na założenie profilu zaufanego. Profil ułatwia załatwianie różnych formalności przez internet (np. wniosek o świadczenia pieniężne).

UWAGA! Bezpłatne zdjęcie do dokumentów można zrobić pod adresem al. Wojska Polskiego 14 w zakładzie fotograficznym.

🇺🇦 З метою покращення сервісу заявки на присвоєння номера PESEL громадянам України, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 , приймаються лише після попереднього запису. Це можна зробити особисто в пункті обслуговування клієнтів або за телефоном 22 487 11 02.

Як отримати PESEL (ПЕСЕЛЬ)

 • Для початку потрібно записатися на прийом в офіс.
 • При подачі заяви на номер PESEL громадяни України та члени їх сімей зобов’язані прикріпити фотографію.
 • При подачі заявки також будуть взяті відбитки пальців у запитуваної особи. Це не стосується дітей до 12 років.
 • Фотографія повинна бути барвистою, розміром 35х45 мм, виконаною на рівномірному світлому тлі, з рівномірним освітленням, прикриваючи зображення людини від верхньої частини голови до верхньої частини плечей – так, щоб обличчя займала 70-80% фотографії.
 • Заявка подається на папері i особисто
 • Заява є безкоштовнию.
 • Заява заповнюється особою, яка звертається за PESEL або посадовою особою на підставі даних, наданих заявником.
 • При собі необхідно мати документ, на підставі якого був перетнуни кордон (біометричний паспорт, внутрішній паспорт громадянина України, карту поляка, свідоцтво про народження дітей).
 • Заява на номер PESEL повинна супроводжуватися копією документа, на підставі якого буде встановлено особу заявника. З метою прискорення процедури особи з такою можливістю можуть пред’явити ксерокопію документа, що посвідчує особу, разом з оригіналом при поданні заяви.
 • При подачі заявки варто вказати свою адресу електронної пошти та номер телефону і погодитися на створення довіреного профілю. Профіль полегшує боротьбу з різними формальностями в Інтернеті (наприклад, заявка на отримання грошових пільг).

ВАЖЛИВА ПРИМІТКА!   Безкоштовне фото для документів можна зробити за адресою al. Wojska Polskiego 14 у фотостудії.

________________________

Od poniedziałku 21 marca w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lesznie, al. Wojska Polskiego 21 obywatele Ukrainy, których pobyt w Polsce został uznany za legalny i którzy uzyskali już numer PESEL, będą mogli składać wnioski o jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę. 

Wniosek składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem. Każda pełnoletnia osoba składa wniosek o wypłatę świadczenia wyłącznie na siebie.

Uprawnieni do otrzymania tego świadczenia są:

 • obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium ich państwa,
 • obywatele Ukrainy posiadający Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną przyjechali do Polski z powodu wojny,
 • małżonkowie obywateli Ukrainy, o ile przybyli oni do naszego kraju bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z wojną,
 • dzieci uchodźców.

We wniosku należy wpisać dane osobowe, swoje i dzieci oraz aktualny adres pobytu w gminie Leszno. Należy mieć ze sobą następujące dokumenty (swoje i dzieci):

 • dokument stanowiący podstawę przekroczenia granicy (paszport) 
 • informację o dacie wjazdu na terytorium Polski po 24 lutego
 • zaświadczenie o nadaniu nr PESEL.

Świadczenie przyznaje się bez względu na dochód i nie przeprowadza się rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Więcej informacji można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej pod numerem telefonu: 22 487 11 22 lub 22 725 85 52 wew. 129.

🇺🇦 З понеділка, 21 березня, в Центрі соціального забезпечення в Лешно, 21 квітня, громадяни України, перебування яких у Польщі визнано законним і які вже отримали номер PESEL, зможуть подати заяви на отримання одноразової грошової допомоги в розмірі 300 злотих на людину.

Заява подається особою, яка має право, її законним представником, тимчасовим опікуном або особою, яка має опіку над дитиною. Кожна доросла людина подає заяву на виплату допомоги виключно для себе.

На отримання цієї пільги мають право:

 • громадяни України, які прибули до Польщі у зв’язку з бойовими діями, що здійснюються на території їхньої країни,
 • громадяни України з Картою поляка, які разом зі своєю найближчою родиною приїхали до Польщі через війну,
 • подружжя громадян України, якщо вони прибули в нашу країну безпосередньо з території України у зв’язку з війною,
 • діти біженців.

У додатку ви повинні ввести свої персональні дані, дані ваших і ваших дітей і поточну адресу вашого перебування в муніципалітеті Лешно. При собі необхідно мати наступні документи (ваші та ваші діти):

 • документ, що становить підставу для перетину кордону (паспорт)
 • інформація про дату в’їзду на територію Польщі після 24 лютого
 • свідоцтво про присвоєння номера PESEL.

Допомога надається незалежно від доходу і не проводиться сімейне екологічне інтерв’ю.

Більш детальну інформацію можна отримати в Центрі соціального захисту населення за телефонами: 22 487 11 22 або 22 725 85 52 внутрішні 129.

15.03

Od środy 16 marca zaczną działać nowe przepisy regulujące legalność pobytu ukraińskich uchodźców w Polsce.  Informacja dla uchodźców z Ukrainy – osoby, które przekroczyły granicę RP po 24 lutego.

W Urzędzie Gminy w Lesznie dostępne będą wnioski, po wypełnieniu i złożeniu których obywatele Ukrainy będą mieli nadany numer PESEL i automatycznie otrzymają Profil Zaufany.

Bezpłatne zdjęcie do dokumentów można zrobić pod adresem al. Wojska Polskiego 14 w zakładzie fotograficznym.
Ważne!  Aby złożyć wnioski należy posiadać numer telefonu i adres e-mail.

🇺🇦 З 16 березня набирають чинності нові закони легалізація побyту для українських біженців у Польщі.  Інформація про в’їзд з України – осіб, які перетнули кордон Республіки Польща 24 лютого.

Заяви будуть доступні в міській раді в Лешно, після заповнення і складання заяви громадянин України отримає номер PESEL та автоматично отримають довірений профіль.

Безкоштовну фотографію можна зробити за адресою al. Wojska Polskiego 14 у фото послугах.
Важливо Щоб скласти заяви , необхідно мати свій номер телефону та адресу електронної пошти.

16.03

Nowy punkt zbiórki, do którego można dostarczać dary to dawny posterunek policji w Lesznie przy al. Wojska Polskiego 23.
Dary przyjmujemy w godzinach 9:00–18:00 od poniedziałku do piątku, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem: 516 934 012

 

Zbieramy:

 • torby i walizki podróżne,
 • nową bieliznę damską i dziecięcą,
 • żywność – tylko z długą datą ważności, bez świeżych owoców i warzyw,
 • środki higieny i czystości.

09.03

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie oraz wszystkie Izby Adwokackie w Polsce uruchomiły bezpłatną pomoc prawną dla ofiar wojny na Ukrainie.

Ponad 400 warszawskich adwokatów zaprasza do kontaktu wszystkie osoby, którym potrzebna jest pomoc prawna w Polsce w związku z wojną w Ukrainie. W miarę naszych możliwości postaramy się zapewnić pomoc prawną w niezbędnym zakresie wszystkim potrzebującym, obejmującą w szczególności uregulowanie kwestii pobytowych, zatrudnienia itd.

Więcej –> www.ora-warszawa.com.pl

Bezpłatna porada prawna 22 350 66 16

4.03

Jelizawieta, Ilia, Denis, Aisza to imiona tylko niektórych uchodźców wojennych, którzy w ostatnich dniach dotarli do gminy Leszno. Przyjmujecie ich w swoich domach. Pomagamy im także w Gościńcu Julinek, gdzie starostwo utworzyło bazę noclegową. Obywatele Ukrainy, którzy kilka dni temu byli w Kijowie, Łucku czy we Lwowie, dziś są u nas w gminie. Bezpieczni i daleko od wojny. Pomoc humanitarna, w której udzielanie jesteśmy zaangażowani jako jednostka samorządowa, ale i Wy – Mieszkańcy gminy Leszno, jest dla nas wszystkich nową sytuacją. Powinniśmy przygotować się na to, że będzie ona długotrwała.

Prosimy zatem, aby przekazywane przez Was rzeczy do zbiórek odpowiadały faktycznemu zapotrzebowaniu. Nie potrzebujemy więcej ubrań, jedynie nową bieliznę damską i dziecięcą. Cały czas zbieramy jedzenie – tylko z długą datą ważności, bez świeżych owoców i warzyw, pościel, kołdry i poduszki. Punkty zbiórek ograniczamy do szkół podstawowych (w godzinach 8:00–16:00) oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Lesznie i Zaborowie w godzinach 18:00–20:00).

Uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny

 • Szkoła Podstawowa im. Stefana Batorego w Lesznie, ul. Leśna 13
  Magdalena Zawierucha 511 091 640
 • Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie, ul. Stołeczna 182
  Wioletta Dziedzic 571 379 912
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Lesznie, ul.Szkolna 10,
 • 22 725 80 38
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Zaborowie, Stołeczna 180,
  22 725 80 38

3.03

Rozdajemy odzież i obuwie potrzebującym!  Dzięki Waszym wielkim sercom zgromadziliśmy dużo ubrań i obuwia. Poinformujcie nas, jakich rozmiarów i czego potrzebujecie dla Waszych gości z Ukrainy. Wolontariusze przygotowują je dla Was.
Ważne! Działamy według zasad:

Zgłaszamy zapotrzebowanie na konkretne rzeczy do koordynatorek pod numerami telefonów:

Odbieramy (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym) w godzinach 14:00 – 17:00 w Szkole Podstawowej im. Stefana Batorego w Lesznie, ul. Leśna 13 wejście bramą od strony skateparku/targowiska.

Istnieje możliwość przyjścia razem ze swoimi ukraińskimi gośćmi i osobistego dopasowania potrzebnych ubrań, ale tylko po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Dowozimy po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania na konkretne rzeczy u koordynatorek.
Zgłaszajcie zapotrzebowanie

Lista SOR na terenie województwa mazowieckiego: Lista Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych

Wydawnictwo Dwie Siostry przygotowało ukraińską wersję językową kolorowanek, zabaw plastycznych i twórczych aktywności. Strona będzie sukcesywnie uzupełniana i niebawem pojawią się na niej także fragmenty naszych książek aktywnościowych. –> pobierz materiały

2.03

W imieniu wszystkich zaangażowanych w zbiórki pomocowe dla obywateli Ukrainy serdecznie dziękujemy za Wasze wielkie serca i dary, które przekazujecie Jest ich tak dużo, że zdecydowaliśmy się uruchomić magazyn w dawnym budynku Świetlicy w Czarnowie. Planujemy zgromadzić tam ubrania, których jest bardzo dużo. Apelujemy! Nie przynoście ubrań, jeśli nie ma zapotrzebowania na konkretne rzeczy.

Najważniejsze i najpilniejsze jest zaopatrzenie w nową bieliznę damską oraz dziecięcą.
 
Ważne są także lekarstwa:
 • paracetamol lub ibuprofen dla dzieci i dla dorosłych,
 • plastry z opatrunkiem. 

Jedzenie – tylko z długą datą ważności, bez świeżych owoców i warzyw, konserwy, batony energetyczne.

 • Nadal zbieramy:
 • karimaty,
 • śpiwory,
 • baterie,
 • power banki,
 • latarki.

1.03
Wszystkie dzieci przybywające z zagranicy, w tym dzieci uchodźców podlegają obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki na takich samych zasadach jak dzieci będące obywatelami polskimi.

Jeśli udostępniasz swój dom lub mieszkanie uchodźcom z dziećmi w wieku szkolnym, poinformuj, że ich rodzic lub opiekun powinien zgłosić dziecko do szkoły:

 • Szkoła Podstawowa im. Stefana Batorego w Lesznie, ul. Leśna 13
  22 725 94 00
 • Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie, ul. Stołeczna 182
  22 725 97 16

Uporządkujmy informacje dotyczące działań pomocowych dla obywateli Ukrainy na terenie gminy Leszno.

W poniedziałek odbyło się spotkanie w starostwie powiatu warszawskiego zachodniego, w którym uczestniczyli starosta oraz burmistrzowie i wójtowie. Pomocą humanitarną na terenie województwa mazowieckiego zarządza Wojewoda Mazowiecki, który przekazuje zapotrzebowanie do starostwa, a ono – do gmin.

Na terenie powiatu warszawskiego zachodniego utworzono dwa miejsca, do których będą kierowani uchodźcy z Ukrainy – Gościniec Julinek w gminie Leszno oraz Centrum Widowiskowo-Sportowe w Ożarowie Mazowieckim. Liczba przygotowanych miejsc aktualnie odpowiada zapotrzebowaniu. Jeśli wyniknie potrzeba zwiększenia bazy noclegowej, będziemy reagować. Dodatkowo na stronie internetowej www.pomagamukrainie.gov.pl można zgłosić indywidualną chęć pomocy.

Koordynatorzy zbiórek, które odbywają się w gminnych jednostkach (szkoły, przedszkola, świetlice) kontaktują się bezpośrednio z inspektorem obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Piotrem Kłosem. W akcji wspomagają nas Ochotnicze Straże Pożarne z Leszna i Zaborowa.

Jeśli udostępniasz swój dom lub mieszkanie obywatelom z Ukrainy, zgłoś to do nas! Pomożemy w zaopatrzeniu, dostarczymy jedzenie.

Organizując zbiórki pomocowe dla obywateli Ukrainy, pamiętajmy o tym, że powinny one odpowiadać realnym potrzebom. Nie zbierajmy ubrań, jeśli nie ma zapotrzebowania na konkretne rzeczy. Jedzenie – tylko z długą datą ważności, bez świeżych owoców i warzyw. Jest duże zapotrzebowanie na lekarstwa i opatrunki.

Jeśli potrzebujesz jakiejkolwiek pomocy w działaniach, prosimy o kontakt pod numerem telefonu
516 934 012, w godzinach 8:00–20:00 lub w godzinach pracy Urzędu Gminy: 22 725 80 05

Obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granice z Polską po 24.02.2022 r. i mają ten fakt potwierdzony w paszporcie lub w innym dokumencie, otrzymują automatycznie status uchodźcy i mają zapewnioną opiekę medyczną na zasadach takich jak obywatele Polski.

28.02

Dziś spodziewamy się pierwszych uchodźców gminie. Będą to matki z dziećmi, które zamieszkają w Gościńcu Julinek. Po bezpośrednich rozmowach z rodzinami, które przybędą do naszej gminy, przekażemy ich potrzeby.

Najpotrzebniejsze artykuły, których potrzebujemy już teraz, znajdują się na liście poniżej: 

 • ręczniki i koce,
 • suszarki do ubrań i do włosów,
 • kawa, 
 • herbata,
 • słodycze,
 • kubki i talerze  

Lekarstwa: 

 • paracetamol lub ibuprofen dla dzieci i dla dorosłych,
 • witamina D3 dla dorosłych i dla dzieci (lek, nie suplement), 
 • woda morska, sól fizjologiczna 0,9%
 • woda utleniona, oktanisept, 
 • maść przeciwodparzeniowa dla dzieci, 
 • plastry z opatrunkiem 

Punkty zbiórek, do których możecie dostarczać potrzebne rzeczy: 

 • Szkoła Podstawowa im. Stefana Batorego w Lesznie, ul. Leśna 13
  Magdalena Zawierucha 511 091 640
 • Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie, ul. Stołeczna 182
  Wioletta Dziedzic 571 379 912
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Lesznie, ul.Szkolna 10,
  22 725 80 38
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Zaborowie, Stołeczna 180,
  22 725 96 29

ℹ️ Koordynatorem pomocy dla uchodźców na terenie gminy Leszno jest Piotr Kłos, inspektor obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Dostępny jest pod numerem telefonu 516 934 012, w godzinach 8:00 – 20:00. 

27.02

Lista produktów i środków, które mogą być przekazane uchodźcom:

Odzież i okrycie
 • Koce zwykłe i termiczne
 • Śpiwory
 • Podkładki pod materac do spania z wodoodpornej folii aluminiowej
 • Materace
 • Płaszcze przeciwdeszczowe
Środki higieny i czystości
 • Płyny do kąpieli / pod prysznic / mydło
 • Dezodoranty
 • Pasta do zębów
 • Szczoteczki do zębów
 • Grzebienie
 • Bielizna damska, męska, dziecięca
 • Podpaski
 • Pampersy
 • Pieluchy dla dorosłych
 • Papier toaletowy i ręczniki papierowe
 • Ręczniki (w tym z mikrofibry)
 • Worki na śmieci
 • Środki dezyfekujące / alkohol do dezynfekcji
 • Maski filtrujące lub jednorazowe
Żywność
 • Woda
 • Żywność do szybkiego przygotowania (instant)
 • Batony (w tym energetyczne)
 • Bakalie, orzechy
 • Konserwy
 • Makarony, płatki zbożowe do szybkiego przygotowania
 • Narzędzia kuchenne jednorazowego lub wielokrotnego użytku: talerz głęboki, łyżka, widelec, nóż, szkło (silikon spożywczy lub plastik)
Inne
 • Zapałki
 • Baterie, powerbanki
 • Oświetlenie, w tym latarki
 • Świece
 • Zestawy pierwszej pomocy

25.02

Jak można pomóc Ukrainie w związku z wojną i grożącym jej kryzysem humanitarnym? Przede wszystkim wspierać już istniejące organizacje pozarządowe (NGO) oraz międzynarodowe misje humanitarne.

Organizację te od lat niosą pomoc osobom przesiedlonym wewnątrz Ukrainy oraz tym, które przyjechały do Polski. Mają niezbędne doświadczenie i wiedzą, jak pomóc.

Poniżej lista wybranych organizacji, które możemy wspierać:

Narodowy Bank Ukrainy zatwierdził decyzję o otwarciu specjalnego konta do zbierania środków na wsparcie Sił Zbrojnych Ukrainy.

Numer konta: UA843000010000000047330992708

Fundusz pomocy ofiarom wojny–> www.siepomaga.pl/ukraina?ts=live

Chcesz wesprzeć uchodźców? Tu znajdziesz pomoc lub jej udzielisz–>www.pomagamukrainie.gov.pl