Sesja absolutoryjna

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Zapraszamy w środę o godzinie 17.30 na transmisje z XVII sesji Rady Gminy Leszno. Jest to sesja, podczas której zostanie podjęta uchwała w sprawie udzielenia wójtowi wotum zaufania. Odbędzie się również debata nad „Raportem o stanie gminy Leszno za 2019 rok”. W debacie wezmą udział mieszkańcy, którzy zgłosili się do niej za pomocą formularza dostępnego na stronie BIP. Podczas sesji zostanie podjęta również uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

 Rada Gminy podejmie uchwałę w sprawie zmian w budżecie dotyczących m.in.:

Pozyskania z budżetu Województwa Mazowieckiego dofinansowania zadań takich jak:

 • przebudowa odcinka ul. Południowej w Zaborowie,
 • zakup wiaty przystankowej w ulicy Granicznej w Feliksowie wraz z utwardzeniem terenu,
 • zakup i montaż sześciu tablic informacyjnych i wiaty przystankowej na terenie sołectwa Powązki,
 • budowa hybrydowych punktów świetlnych w ulicy Chabrowej we wsi Grądy,
 • budowę punktów świetlnych w ulicy Podleśnej w Marianowie,
 • budowy siłowni plenerowej we wsi Wólka.

Zmian w uchwale budżetowej oraz funduszach sołeckich dotyczących:

 • opracowania koncepcji budowy oczyszczalni ścieków w Lesznie,
 • odwodnienia drogi gminnej we wsi Wąsy Wieś,
 • udrożnienia przepustów oraz pogłębienie, odkrzaczanie i wykoszenie rowów przydrożnych na terenie sołectwa Zaborówek,
 • zmniejszeniem planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na opracowanie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gawartowa Wola” w związku z przesunięciem terminu realizacji części zadania na rok 2021 odpowiednio do harmonogramu prac,
 • zmniejszenia planu wydatków bieżących na gminne szkoły i przedszkola w związku z niższymi wydatkami na wyżywienie z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z epidemią COVID-19,
 • zwiększenia planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych,
 • zwiększenia planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na opłatę za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zwiększenie planu budżetu na realizację powyższych zadań, spowodowane jest rosnącymi kosztami utrzymania dzieci w pieczy zastępczej,
 • wykonania projektów termomodernizacji dla dwóch budynków: budynku Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego w Lesznie oraz budynku Urzędu Gminy w Lesznie oraz na opracowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem o dotację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Transmisja Online

www.leszno.bipgminy.pl