Wotum zaufania dla Wójta.

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Wczoraj odbyła się sesja Rady Gminy, podczas której radni i obecni mieszkańcy, którzy wcześniej zgłosili chęć uczestniczenia w niej, debatowali nad „Raportem o stanie gminy Leszno na rok 2019”.

Po dyskusji piętnastu biorących udział w sesji radnych jednogłośnie zadecydowało o udzieleniu wotum zaufania urzędującemu wójtowi Grzegorzowi Banaszkiewiczowi. Skarbnik Urzędu Gminy Pani Urszula Jeziorska przedstawiła zebranym oraz uczestnikom sesji sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok oraz pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Zostały one również przyjęte przez uczestniczących w sesji radnych. Następnie przewodnicząca komisji rewizyjnej Pani Marianna Malarowska odczytała wniosek komisji oraz opinię RIO w sprawie udzielenia wójtowi gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019. Absolutorium zostało udzielone jednogłośnie. Tym samy rada gminy zatwierdziła i wyraziła poparcie dla działań urzędującego wójta.