Kalendarium dotyczące wydania decyzji o rozbudowie kotłowni firmy Dawtona Sp. z oo.

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń dotyczących wydania przez Urząd Gminy decyzji, o którą wystąpiła firma Dawtona Sp. z oo. Decyzja dotyczy: Rozbudowy zakładowej kotłowni węglowej, obejmującej swoim zakresem montaż dodatkowego kotła węglowego na działce nr ew. 7/43 obręb 0012 Leszno PGR. 

Wszystkie pisma wspomniane poniżej dostępne są do wglądu w Urzędzie Gminy Leszno. 

 1. 24 marca 2022 roku do Urzędu Gminy Leszno wpłynął wniosek Dawtona Sp. z oo. wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie zakładowej  kotłowni węglowej, obejmującej swoim zakresem montaż dodatkowego kotła węglowego na działce nr ew. 7/43 obręb 0012 Leszno PGR”. 
 2. Obwieszczeniem z 6 kwietnia 2022 roku zawiadomiono strony postępowania o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie zakładowej  kotłowni węglowej, obejmującej swoim zakresem montaż dodatkowego kotła węglowego na działce nr ew. 7/43 obręb 0012 Leszno PGR”. 
 3. Pismem z 6 kwietnia 2022 roku przesłano dokumentację złożoną wraz z wnioskiem Dawtona Sp. z oo. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Powiatowego Inspektora Sanitarnego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 4. Pismem z 24 czerwca 2022 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wezwał do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia o uszczegółowienie opisu oddziaływania inwestycji na stan powietrza atmosferycznego.
 5. Pismem z 25 lipca 2022 roku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wyraziło opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie zakładowej kotłowni węglowej, obejmującej swoim zakresem montaż dodatkowego kotła węglowego na działce nr ew. 7/43 obręb 0012 Leszno PGR” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (z warunkami).  
 6. 2 sierpnia 2023 roku Dawtona Sp. z o.o. uzupełniła swój wniosek zgodnie z pismem RDOŚ z 24 czerwca 2022 roku.
 7. Postanowieniem z 9 września 2022 roku regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie zakładowej kotłowni węglowej, obejmującej swoim zakresem montaż dodatkowego kotła węglowego na działce nr ew. 7/43 obręb 0012 Leszno PGR” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (z warunkami).   
 8. Decyzją nr 40/2023 z 7 lutego 2023 roku wójt gminy Leszno odmówił wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na „Rozbudowie zakładowej kotłowni węglowej, obejmującej swoim zakresem montaż dodatkowego kotła węglowego na działce nr ew. 7/43 obręb 0012 Leszno PGR”.  W uzasadnieniu do decyzji jako przyczynę odmowy Wójt podał niezgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 9. 28 lutego 2023 roku Dawtona Sp. z o.o. skierowała do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie (za pośrednictwem Wójta Gminy Leszno) odwołanie od decyzji Wójta Gminy Leszno nr 40/2023 z 7 lutego 2023 roku. 
 10. Decyzją z 27 lutego 2024 roku  Samorządowe Kolegium Odwoławcze Warszawie uchyliło zaskarżoną w  decyzję Wójta Gminy Leszno i przesłało sprawę do ponownego rozpatrzenia. W uzasadnieniu do swojej decyzji Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie stwierdziło, że planowana inwestycja nie narusza zapisów planu miejscowego.
 11. Decyzją z 20 czerwca 2024 roku nr 436/2024 Wójt Gminy Leszno stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na „Rozbudowie zakładowej kotłowni węglowej, obejmującej swoim zakresem montaż dodatkowego kotła węglowego na działce nr ew. 7/43 obręb 0012 Leszno PGR” (z warunkami).