OPS: Dodatek osłonowy/Oferty pracy/Punkt konsultacyjny

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Dodatek osłonowy 

W związku z wejściem w życie z dniem 31 grudnia 2023 r. ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła informujemy, że od stycznia 2024 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego, która ma rekompensować wzrosty cen, głównie energii gospodarstw domowych o najniższych dochodach.

Dodatek ten będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, które mają przeciętne miesięczne dochody – określane zgodnie z definicją zawartą w ustawie o świadczeniach rodzinnych – nieprzekraczające 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. Wnioski składa się do dnia 30 kwietnia 2024 r. i będą one wypłacane jednorazowo do dnia 30 czerwca 2024 r. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania. Przyznanie przez Wójta Gminy Leszno dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego zostanie przesłana na wskazany przez wnioskodawcę adres elektroniczny – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o przyznanie dodatku osłonowego, wnioskodawca ma możliwość odebrania informacji przyznającej dodatek osłonowy osobiście.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

 • 228,80 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 657,80 zł dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób.

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest: kocioł, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków to wysokość dodatku osłonowego wynosi:

 • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Przy ustalaniu wysokości dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, że dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.
Poniżej 20 zł kwota dodatku osłonowego nie będzie wypłacana.

Mieszkańcy gminy Leszno mogą składać wnioski w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lesznie
Al. Wojska Polskiego 21, pok. nr 3

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

________________________________________________________________________________________________________________________

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ds. uzależnień i przemocy w rodzinie znajduje się teraz w  budynku TBS w Lesznie przy ul. Sochaczewskiej 66. Godziny konsultacji pozostają bez zmian.

Dyżury specjalistów:

 • Terapeuta ds. uzależnień – wtorek w godz. 14.30 – 19.30, tel. 733 936 787
 • Psycholog – środa w godz. 17.00 – 20.00, 519 803 925
 • Specjalista ds. przemocy – w piątek w godz. 9.00 – 11.00, tel; 519 803 926
 • Prawnik- piątek w godz. 16.00 – 17.00 22 725 81 55

Członkowie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pełnią dyżury w każdy czwartek w godzinach 16:15-17:15.

_______________________________________________________________________________________________________________

Oferty pracy 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznie poszukuje osób gotowych do podjęcia zatrudnienia w charakterze opiekuna wykonującego usługi opiekuńcze w zaspokajaniu codziennych potrzeb oraz asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla mieszkańców gminy Leszno.

Obowiązki opiekuna ustalane są indywidualnie, w zależności od potrzeb osób u których świadczone są usługi m.in.:

 • wykonywanie czynności związanych utrzymaniem higieny osobistej podopiecznego
 • robienie zakupów
 • przygotowywanie lub przynoszenie posiłków 
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i bieżących

Oferowane jest również zatrudnienie na stanowisku asystenta osobistego, osoby niepełnosprawnej dla osób posiadających kwalifikacje w takich kierunkach jak:

 • asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością,
 • opiekun osoby starszej,
 • opiekun medyczny,
 • pedagog,
 • psycholog,
 • terapeuta zajęciowy,
 • pielęgniarka,
 • fizjoterapeuta lub posiadających co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami (np. w formie wolontariatu).

Zadaniem asystenta jest wspieranie osoby z niepełnosprawnością w aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym.

Osoby zainteresowane pracą prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lesznie pod numerem tel. 22 725-81-55