Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Do 28 stycznia gmina Leszno może skorzystać z programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 – Mazowsze dla sołectw 2022. Jedenaście sołectw, które do tej pory nie wzięło udziału we wcześniejszych edycjach, ma szansę zdobyć do 10 000 zł (Gawartowa Wola, Kępiaste, Leszno Południe, Leszno Wschód, Walentów, Szadkówek, Trzciniec, Wąsy Wieś, Wiktorów, Wilkowa Wieś, Wilków). Uwaga, gmina Leszno może przesłać tylko siedem wybranych wniosków, złożonych do 18 stycznia.

W ramach tego programu gmina Leszno może zgłosić zadania wskazane do realizacji przez sołectwa w 2022 r. (realizacja od czerwca do września 2022 r.).

Wysokość pomocy finansowej będzie wynosić do 50% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 10 000 zł na jedno zadanie. Preferowane są zadania na kwotę powyżej 20 000 zł, ponieważ umożliwiają osiągnięcie maksymalnej kwoty dofinansowania.

Wnioski nie mogą dotyczyć sołectw, które zostały wskazane jako partycypujące w zadaniach dotychczas zrealizowanych w ramach uprzednich edycji Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw z lat 2018–2021.

Sołectwa, które mogą brać udział w naborze, to:

 • Gawartowa Wola,
 • Kępiaste,
 • Leszno Południe,
 • Leszno Wschód,
 • Walentów,
 • Szadkówek,
 • Trzciniec,
 • Wąsy Wieś,
 • Wiktorów,
 • Wilkowa Wieś,
 • Wilków.

Jedno sołectwo może być objęte realizacją tylko jednej inwestycji.

Prosimy o przeanalizowanie możliwości skorzystania z programu i zgłoszenie do urzędu gminy zadań wraz z potwierdzeniem konieczności jego realizacji. Takim potwierdzeniem jest podjęcie uchwały/wystawienie przez zebranie wiejskie i/lub radę sołecką odpowiedniego dokumentu, będącego podstawą do uznania zadania przez województwo.

Zadanie musi być istotne dla rozwoju i funkcjonowania sołectwa oraz wpisywać się w co najmniej jeden cel z poniżej wymienionych:

 1. kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego,
 2. rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej i turystycznej regionu,
 3. poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Mazowsza,
 4. pielęgnowanie aktywności i świadomości obywatelskiej mieszkańców,
 5. rozbudowa zasobów oświatowo-kulturalnych województwa,
 6. zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego.

Zadanie będzie realizowane przez gminę Leszno. Z uwagi na możliwość wysłania tylko siedmiu wniosków (po jednym na dane sołectwo) oraz priorytet realizacji każdego z zadań objętego wnioskiem gmina zastrzega sobie podjęcie ostatecznej decyzji co do wyboru projektów do dofinansowania.

Wniosek zawierający nazwę zadania wraz z przedstawionym zakresem, uzasadnieniem, kosztami (brutto) oraz stosownym dokumentem (uchwałą, opinią, decyzją, deklaracją, informacją) prosimy zgłaszać pisemnie do 18 stycznia 2022 r. do końca dnia do Urzędu Gminy Leszno w punkcie obsługi interesanta.

Stosowna korespondencja została wysłana do sołtysów wymienionych sołectw 5 stycznia 2022 r.