Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Wójt gminy Leszno ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

 1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie, o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r.
  1282 ze zm.),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • posiadanie ogólnego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
 • posiadanie
 1. dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub,
 2. dyplomu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych za granicą, o którym mowa w art. 326 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020r., poz. 85 ze zm.), albo dyplomu uznanego za równoważny polskiemu dyplomowi potwierdzającemu uzyskanie tytułu zawodowego magistra zgodnie z art. 327 ust. 1 ww. ustawy lub,
 3. dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra
  i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie administracji,
 • posiadanie łącznie co najmniej trzyletniego stażu pracy na stanowiskach urzędniczych w urzędach lub w samorządowych jednostkach organizacyjnych, w służbie cywilnej, w urzędach państwowych lub w służbie zagranicznej,
  z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi;
 • znajomość i umiejętność właściwej interpretacji przepisów prawa i zagadnień związanych z realizacją zadań na stanowisku pracy w zakresie ustaw: Prawo
  o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych,
  o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, Kodeks Postępowania Administracyjnego.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • znajomość pracy w systemie „ŹRÓDŁO” do obsługi Systemu Rejestrów Państwowych,
 • umiejętność redagowania pism, decyzji administracyjnych i prowadzenia postępowań administracyjnych,
 • doświadczenie z zakresu stanu cywilnego,
 • biegła umiejętność obsługi programów komputerowych w środowisku Windows i pakietu Office,
 • cechy osobowości: umiejętność podejmowania decyzji, obowiązkowość, systematyczność, dokładność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, komunikatywność, dyskretność, odporność na stres.
 • prawo jazdy kat. B.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. w zakresie spraw stanu cywilnego
 • prowadzenie rejestru urodzeń, małżeństw i zgonów oraz sporządzanie z tych zdarzeń aktów stanu cywilnego w aplikacji wspierającej System Rejestrów Państwowych „ŹRÓDŁO”;
 • sporządzanie i wydawanie odpisów skróconych, zupełnych aktów stanu cywilnego;
 • przygotowywanie i wydawanie decyzji w sprawie zmiany imion
  i nazwisk;
 • uzupełnianie, prostowanie treści aktów stanu cywilnego;
 • dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego w oparciu o decyzje, postanowienia, orzeczenia innych organów;
 • przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka, nadaniu dziecku nazwiska męża matki, o noszonym nazwisku, o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa (rozwód);
 • przyjmowanie zapewnień do zawarcia związku małżeńskiego, gromadzenie wymaganych dokumentów, przyjmowanie oświadczeń co do noszonych nazwisk po zawarciu małżeństwa, ustalanie terminu ślubu, uroczyste przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, sporządzanie aktu małżeństwa, wydawanie odpisów z aktów małżeństwa;
 • wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (małżeństwo konkordatowe), odbieranie zaświadczeń od strony kościelnej (po zawarciu małżeństwa konkordatowego);
 • współpraca z Parafiami w zakresie realizacji ustawy konkordatowej – wydawanie zaświadczeń;
 • wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem ustawowego terminu, przyjmowanie podań dokumentów – dowodów;
 • wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że obywatel Polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą (przyjęcie podania, dokumentów oraz zapewnienia);
 • wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym;
 • wydawanie zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby;
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych z zakresu USC;
 • prowadzenie archiwum USC;
 • stwierdzanie legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach ważności lub nieważności zawarcia małżeństwa;
 • występowanie do sądu w sprawach unieważnienia, sprostowania lub ustalenia treści aktu stanu cywilnego;
 • sporządzanie wniosków (w oparciu o akty małżeństw) o przyznanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medali ”Za długoletnie pożycie małżeńskie”;
 • organizowanie jubileuszy 50-lecia pożycia małżeńskiego i 100-lecia urodzin,
 • prowadzenie korespondencji z placówkami dyplomatycznymi poza granicami kraju w sprawach dokumentów stanu cywilne,

 

 1. w zakresie spraw obywatelskich
  • prowadzenie pełnej dokumentacji z zakresu ewidencji ludności,
  • przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych,
  • prowadzenie rejestru stałych mieszkańców,
  • prowadzenie rejestru zamieszkania cudzoziemców,
  • prowadzenie statystyki mieszkańców,
  • przyjmowanie wniosków o wydanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców, z rejestru zamieszkania cudzoziemców,
  • przyjmowanie wniosków o nadanie numeru PESEL
  • udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru        zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL,
  • prowadzenie postępowań administracyjnych o wymeldowanie,                 
 1. Wymiar czasu pracy – pełny etat (1,0)

 

 1. Adres urzędu:

Urząd Gminy Leszno

Al. Wojska Polskiego 21

05-084 Leszno

 1. Warunki pracy:
 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku oraz sposobu wykonywania zadań:
 • Praca biurowa w siedzibie urzędu, wykonywana głównie w pozycji siedzącej.
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
 • Narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, drukarka, fax, niszczarka, skaner.
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy: praca na parterze budynku, brak oznaczeń dla osób niewidomych, pomieszczenie higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym, bariery architektoniczne: brak zainstalowanej windy, brak podjazdów między piętrami, utrudnione poruszanie się po budynku (schody), wejście do budynku z poziomu gruntu.
 1. Wymagane dokumenty:
 2. List motywacyjny.
 3. Życiorys (CV).
 4. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 5. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
 6. Kopie świadectw pracy lub/oraz zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuowania zatrudnienia.
 7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i ukończeniu 18 roku życia.
 8. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 9. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
 10. Oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku pracy.
 11. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).
 12. Własnoręcznie podpisana zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych.
 13. Własnoręcznie podpisana klauzula informacyjna.

 

 1. Termin składania dokumentów: do dnia 28 lipca 2021 r.

 

 1. Termin rozpoczęcia pracy: październik 2021

 

 1. Miejsce składania dokumentów: osobiście w budynku Urzędu Gminy Leszno,
  Wojska Polskiego 21 – Punkt Obsługi Interesantów lub pocztą na adres: Urząd Gminy Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno (liczy się data wpływu do urzędu). Dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego”. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy po terminie określonym
  w niniejszym ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Leszno.

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datą upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.